جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 58984 12/8/1358
لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی که در جلسه مورخ 1/8/58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر

ماده 1- کانون کارشناسان رسمی دارای شخصیت حقوقی است که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میوشد. تشکیل کانون کارشناسان رسمی هر استان منوط بر این است که تعداد کارشناسان رسمی آن استان به سی نفر برسد و تا وقتیکه عده کارشناسان بحد نصاب مذکور نرسیده کارشناسان رسمی آن استان تابع مقررات و نظامات کانون کارشناسان رسمی تهران خواهند بود.
کلیه کارشناسان رسمی عضو کانون کارشناسان رسمی محسوب میشوند و تابع مقررات این قانون ونظامات کانون میباشند.
ماده 2- ارکان کانون بشرح زیر است :
الف - مجمع عمومی
ب - هیئت مدیره
ج - بازرسان
د - شورای کارشناسی
ه - دادسرای انتظامی
و - دادگاه انتظامی
ماده 3- مجمع عمومی کانون کارشناسان هر استان ازکارشناسانی که در حوزه آن استان اشتغال به کارشناسی دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل میگردد.
الف - پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار باشد.
ب - حق عضویت خود را تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی پرداخت کرده باشند.
ج - در حال تعلیق از کارشناسی نباشند.
ماده 4- طرز تشکیل مجمع عمومی عادی بشرح زیر است :
1- مجمع عمومی عادی ظرف سه ماه اول هر سال در مرکز کانون یا محل مناسب دیگری که در آگهی تعیین خواهد شد بدعوت هیئت مدیره منعقد میشود هیئت مدیره مکلف به دعوت مجمع عمومی میباشد
2- دعوت بوسیله انتشار آگهی در یکی ازروزنامه های کثیرالانتشار تهران یامرکز استان حسب مورد و همچنین ارسال دوعنامه با پست بعمل خواهد آمد و دستور جلسه باید در متن آگهی و دعوتنامه قید شود.
3- آگهی و دعوتنامه باید لااقل 15 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع در روزنامه منتشر یا بوسیله پست ارسال گردد.
4- مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضاء کانون رسمیت خواهد داشت و در صورتیکه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود دعوت بترتیب فوق تجدید خواهد شد و جلسه دوم با حضور هر عده که حاضر شوند رسمیت خواهدداشت وتصمیمات مجمع باکثریت نافذ ومعتبر است
5- مجمع عمومی دارای یکنفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بودکه از بین اعضاء حاضر در جلسه تعیین میشوند برای تعیین رئیس و منشیان بدوا" مسن ترین عضو حاضر اداره جلسه را بعهده میگرد.
6- هیئت مدیره و بازرسان با رای مخفی در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد و برای نظارت در اخذ رای و قرائت آراء سه نفر بعنوان هییت نظارت از بین اعضای حاضر از طرف مجمع انتخاب خواهند شد کسانیکه برای عضویت در هیئت مدیره و یا سمت بازرسی داوطلب باشند نمی توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شود.
7- هیئت نظارت آراء ماخوذه را شمارش و پس از تطبیق تعدادآن با عده حاضر به قرائت آراء اقدام و نتیجه را در صورتمجلس قید میکند.
8- رای باید کتبی ومخفی و بدون علامت مشخصه باشد و آرائیکه دارای علامت مشخص یا امضاء باشد باطل است واسامی مکرر وهمچنین اسامی زائد بر عده ای که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.
9- از انتخاب شدگان کسانیکه بترتیب دارای رای بیشتری هستند عضو اصلی وکسانیکه بعد از اعضای اصلی دارای رای بیشتر باشند عضوعلی البدل خواهند بود و برای بازرسان جداگانه اخذ رای خواهد شد.
ماده 5- وظائف واختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است :
1- بررسی گزارش هییت مدیره و بازرسان واظهارنظر درباره آن
2- بررسی و تصویب ترازنامه سال گذشته
3- بررسی وتصویب بودجه سال آینده کانون .
4- تعیین خط مشی برنامه های کانون .
5- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان در صورت انقضاء دوره آنها-.
6- انتخاب اعضاء هیئت مدیره در صورت سلب شرایط یا فوت یا استعفاء بعضی از آنان بنحویکه تعداد اعضاء هیئت مدیره ازحداقل مقرر کمتر شود و اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشند در اینمورد مجمع عمومی بطور فوق العاده دعوت خواهد شد.
7- مذاکره و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموریکه در دستورجلسه قرار دارد.
ماده 6- هیئت مدیره کانون کارشناسان استان تهران مرکب از یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدن ودو نفر بازرس اصلی و یکنفر بازرس علی البدل و در سایر استانها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و دو نفر بازرس خواهد بود که برای مدت چهار سال از طرف مجمع عمومی انتخاب میشوند جلسات هیئت مدیره کانون در تهران با حضور حداقل 7 نفر و در سایر استانهابا حضور حداقل 3 نفر رسمیت خواهد داشت .
ماده 7- اعضاء هیئت مدیره از بین کارشناسان رسمی هر استان انتخاب میشوند که علاوه بر شرایط مذکور در ماده 3 باید واجد شرایط نیز باشند.
الف - داشتن لااقل 35 سال سن
ب - داشتن مدرک تحصیلی از لیسانس ببالا و حداقل پنج سال سابقه کارشناسی و در صورت نداشتن مدرک لیسانس حداقل ده سال سابقه کارشناسی متوالی .
ج - اقامت در حوزه استان مربوط
د- داشن حسن شهرت
ه - نداشتن محکومیت انتظامی محرومیت موقت یا دائم از کارشناسی .
ماده 8- هییت مدیره کانون استان تهران از بین خود یکنفررئیس ، دو نفر نایب رئیس ، دو نفر منشی ، یکنفر مسئول امور مالی ودر سایر کانونها هیئت مدیره از بین خود یکنفر رئیس ، یکنفر نایب رئیس - یکنفر منشی - یکنفر مسئول امور مالی با رای مخفی برای مدت دو سال انتخاب خواهند کرد.
تجدید انتخاب اعضاء مذکور برای دو ساله دوم بلامانع است . رئیس هیئت مدیره مکلف است یکماه قبل از انقضاء دو سال اول اعضاء هیئت مدیره را برای انتخاب هیئت رئیسه جدید دعوت کند و تا زمانکیه هیئت رئیسه جدید تعین نشده است هییت رئیسه قبلی وظایف خود را کماکان انجام خواهد داد.
ماده 9- وظایف هیئت مدیره کانون بقرار زیر خواهد بود:
الف - رسیدگی به صلاحیت علمی و فنی و اخلاقی متقاضیان کارشناسی (بعد از اظهارنظر کمیسیونهای تشخیص صلاحیت علمی و فنی هر رشته ) و دادن پروانه کارآموزی و کارشناسی به داوطبانیکه واجد شرایط باشند.
ب - اداره امور کانون ونظارت بر رفتارکارشناسان در امور مربوط به کارشناسی .
ج - قبول شکایت وعندالاقتضا ارجاع آن به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس متخلف . هیئت مدیره در صورت اطلاع از تخلف کارشناسی راسا" نیز میتواند تعقیب کارشناس متخلف را از دادسرای انتظامی کانون بخواهد.
د- فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی وعملی کارشناسان .
ه - تمدید پروانه کراشناسی هر دو سال یکبار.
و - انتخاب اعضای کمیسیونهای آزمون وکمیسیونهای تشخیص صلاحیت علمی و فنی . هیئت مدیره میتواند عنداللزوم به تشکیل کمیسیونهیا دیگر نیز اقدام نماید.
ز- تعداد اعضای کمیسیونهای و تشخیص صلاحیت علمی و فنی سه نفر خواهد بود که از بین پنج کارشناس پیشنهاد شده از طرف رشته مربوطه وسیله هیئت مدیره انتخاب میشود. تعداد اعضای سایر کمیسیونها بسته به نظر هیئت مدیره خواهد بود.
تبصره 1- دوره کارآموزی داوطلبان کارشناسی یکسال خواهد بود و داوطلبان تحت نظر کارشناسان رسمی که لااقل ده سال سابقه کارشناسی داشته باشند با معرفی داوطلب و تائید کانون ، کارآموزی خواهند کرد.
تبصره 2- در رشته های جدید کارشناسی داوطلب از کارآموزی معاف است و در رشته هائیکه سابقه کارشناسی کمتر از10 سال است و یا کراشناسان آن رشته کمتر از10 سال سابقه کارشناسی دارند شرط مقرر در تبصره یک از حیث مدت ده سال سابقه رعایت نخواهد شد.
ماده 10- باشخاص زیر حسب نیاز واعلام وزارت دادگستری از طرف کانون پروانه کارشناسی داده میشود.
الف - کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر در رشته مورد درخواست بوده و دراای پنج سال سابقه کار در رشته مزبور در ادارات دولتی یا شرکتهای معبتر خصوصی باشند و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان رسانیده باشند.
ب - متقاضیان باید فاقد پیشینه محکومیت کیفری جرائم مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی و تبصره 1 آن باشند.
ج - سوءشهرت نداشته باشند.
د - سن آنان کمتر از سی سال نباشد.
ه - بمواد مخدر معتاد نباشند.
تبصره - کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون دارای پروانه کارشناسی معتبر بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده باشد کماکان کارشناس رسمی شناخته میشوند.
ماده 11- کارشناسان رسمی جدیددرموقع اخذ پروانه باید در جلسه رسمی هیئت مدیره سوگند یاد کنند. متن سوگند نامه بشرح زیراست
(به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که بمن ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته براستی و درستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات خصوصی را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم ).
ماده 12- در صورت وجود جهات رد هر گاه کارشناسی شخصا" آنرا اعلام نکند و درامر کارشناسی اظهارنظر نماید متخلف محسوب وبه مجازاتهای انتظامی محکوم میشود جهات رد همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر است .
ماده 13- شورای کارشناسی از روساء یا نمایندگان رشته های مختلف کارشناسی با انتخاب کارشناسان رشته تشکیل میشود. ترتیب انتخاب روساء و نمایندگان رشته ها و طرز تشکیل و تعداد اعضاء شورا و مدت عضویت و نحوه اجرای وظائف شورا بر طبق آئین نامه ای است که بتصویب هییت مدیره کانون خواهد رسید.
ماده 14- وظایف شورای کارشناسی بقرار زیر است :
الف - مطالعه واظهارنظر درباره رشته های مختلف کارشناسی .
ب - تهیه وتدوین طرحهای اصلاحی در رشته های مخلتف کارشناسی و پیشنهاد آن به هیئت مدیره .
ج - مطالعه واظهارنظر مشورتی درباره موضوعاتیکه از طرف هیئت مدیره ارجاع میشود.
ماده 15- دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی مرجع رسیدگی به تخلفات کارشناسان و تعقیب انان میباشد و دادسان دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی بوسیله مجمع عمومی عادی برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی با پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره به تعداد لازم تعیین میشوند دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی پس از رسیدگی به تخلفات وشکایات در صورتیکه عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر میکند و در غیر اینصورت قرار منع تقعیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف 10 روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت از طرف شاکی یا رئیس هیئت مدیره کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی کانون قرار منع تعقیب را صحیح ندانست بموضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید.
ماده 16- مرجع رسیدگی به تقاضای تعقیب کارشناسان رسمی دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی است . دادگاه مذکور مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان رسمی در محمع عمومی عادی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. احکام دادگاه انتظامی بجز در مورد محرومیتهای موقت و دائم از کارشناسی قطعی است و در مورد مجازاتهای محرومیت موقت یا دائم محکوم علیه میتواند پس از ابلاغ ظرف ده روز با رعایت مسافت (طبق قانون آئین دادرسی مدنی ) تقاضای تجدیدنظر نماید مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است .
تبصره 1- اعضاء دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی کانون باید دارای همان شرایطی باشند که برای اعضاء هیئت مدیره مقرر است .
تبصره 2- دادستان انتظامی کانون نیز میتواند در مدت مقرر از حکم برائت درخواست تجدیدنظرنماید.
ماده 17- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی دو سال از تاریخ وقوع تخلف ( در صورت عدم تعقیب ) یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.
ماده 18- هر موقع وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی از سوءرفتار یا اعمال منافی با حیثیت کارشناسی اطلاع حاصل کنند میتوانند از دادگاه انتظامی کانون تعلیق موقت او را تا صدور حکم نهائی بخواهد و دادگاه در جلسه خارج نوبت به این درخواست رسیدگی میکند در صورتیکه رای به تعلیق موقت صادر شود قابل اجراء خواهد بود، همچنین در صورتیکه شش نفر از اعضاء هیئت مدیره کانون بجهات مذکور درخوسات تعلیق کارشناسی را بنماید کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تلعیق آن کارشناس را بنماید کارشناس معلق میتواند از رای مزبور تقاضای تجدیدنظر نماید و همچنین وزیر دادگستری و یا رئیس کانون در صورت رد تقاضای تعلیق حق درخواست تجدیدنظردارند. دادگاه انتظامی قضات به کلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی میکند و رای دادگاه انتظامی قضات قطعی است .
تبصره - آئین نامه انواع تخلفات کارشناسی ومیزان مجازات کارشناسان را کانون کارشناسان رسمی تهیه میکند و پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرا خواهد بود.
ماده 19- میزان دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که به پیشنهاد کانون بتصویب وزارت دادگستری خواهد رسید و در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی این تعرفه معتبر خواهد بود این تعرفه هر5 سال یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده 20- هر کس در حین انجام وظیفه کارشناسی یا به سبب آن نسبت به کارشناس رسمی دادگستری توهین نماید به جبس جنحه ای از61 روز الی 3 ماه محکوم خواهد شد.
ماده 21-در مواردیکه وزیر دادگستری از دادستان انتظایم یا اعضاء دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به آن را به دادستان کل کشورارجاع مینمایددادستان کل بوسیله مقتضی تحقیقات لازم را نموده در صورتیکه تخلف را محرز دانست پرونده را بمنظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود و رای دادگاه قطعی است .
ماده 22- کانون با رعایت مقررات این قانون آئین نامه های مربوط بامور شورای کارشناسی کارآموزی - تعداد کمیسیونها- صدور پروانه و نظائر آن را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و پس از تصویب شورای کارشناسی و هییت مدیره بموقع اجراء خواهد گذاشت .
ماده 23- کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مخلتف حسابداری در صورت داشتن لیسانس یا مدارک بالاتر و دارا بودن پنج سال سابقه کارشناسی دارای همان صلاحیت ووظائف ومسئولیتهای حسابداران رسمی موضوع تبصره 2 ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 242 قانون تجارت وتبصره ذیل آن خواهندبود گزارش این قبیل کارشناسان در حدود صلاحیت مندرج در پروانه کارشناسی آنان در مورد رسیدگی بدفاتر حسابداری وترازنامه شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای همان ارزش و اعتبار گزارش حسابداران رسمی است .
ماده 24- ار تاریخ تصویب این قانون تشخیص صلاحیت علمی و صدور پروانه کارشناسان رشته های مختلف فنون توسعه منابع آب وآبیاری موضوع ماده 64 قانون آب و نحوه ملی شده آن بعهده کانون کارشناسان رسمی دادگستری محول می گردد.
ماده 25- هزینه های کانون از محلهای زیر تامین میگردد:
الف - حق عضویت سالیانه
ب - کمکهای دولت
ج - کمکهای نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی
د - صدی پنج از حق الزحمه کارشناسان
ه - هزینه تمدید پروانه کارشناسی از قرار سالی یکهزارریال
تبصره 1- حق عضویت سالیانه به پیشنهاد هیئت مدیره کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین میشود.
تبصره 2- میزان حق عضویت سالیانه وهزینه تمدید پروانه کارشناسی هر پنجسال یکبار به پیشنهاد هیئت مدیره کانون وتصویب وزیر دادگستری ممکن است کاهش یا افزایش یابد.
تبصره 3- وزارتخانه ها- سازمانها- موسسات ، شرکتهای دولتی و شهرداریها موظفند مبلغ موضوع بند(د) این ماه را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر وبحساب کانون واریزی کنند.
ماده 26- سن بازنشستگی کارشناسان رسمی 75 سال خواهد بود.
ماده 27- مترجمین رسمی زبانهای مختلف از تاریخیکه وزارت دادگستری اعلا ممیکند در عداد کارشناسان رسمی محسوب و عضوکانون کاشناسان رسمی دادگستری خواهند بود.
ماده 28- در هر مورد که هیئت مدیره کانون لازم بداند میتواند با جلب نظر شورای کارشناسی در حدود صلاحیت فنی هر یک از کارشناسان تجدیدنظر نماید.
ماده 29- کارشناسانیکه مستخدم شاغل دولت یا موسسات وابسته به دولت هستند نمیتوانند در دعاوی و امورکیه مربوط بوزارتخانه ها یا اداره یاموسسه متبوع آنهاست بعنوان کارشناس مداخله واظهار نظر کنند، مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن سازمان قانونا" ملزم باظهارنظر باشد. دادگاهها و دادسراها و ادارات دادگستری و ثبت نمیتوانند امر کارشناسی را بکارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت هستند رجوع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
ماده 30- آن قسمت از قوانین مربوط بکارشناسان رسمی مصوب سال 1317 و1339 و سایر قوانین ومقررات راجع بکارشناسان که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود.
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10126
تاریخ تصویب :
1358/08/01
تاریخ ابلاغ :
1358/09/05
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :