جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 1507/ت 24420ه 22/1/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/1/1380 بنا به پیشنهاد شماره 40/105 مورخ 6/1/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(ط) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور آئین نامه اجرایی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- اهداف طرحهای مندرج در بند(ط) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور بشرح زیر تعیین می شوند:
الف - طرح طوبی : طرحی است که با هدف حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور و ایجاد فرصت شغلی از طریق احداث باغ با استفاده از درختان مثمر و غیر مثمر با اولویت مندرج در بند(ط) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور اجرا می گردد0 (اراضی شخصی مردم ) که پس از شناسایی و استعدادیابی و تهیه طرح برای کشت گونه های جند منظوره مشمول اجرای طرح خواهد شد0
ب - طرح افزایش دانه های روغنی : هدف از اجرای این طرح افزایش تولید دانه های روغنی (بویژه کلزا) از طریق افزایش سطح زیر کشت و ایجاد زمینه های شغلی است 0
ج - طرح عمل آوری چای : این طرح به منظور بهبود کیفیت وتولید برک سبز چای ، بهسازی و توسعه کارخانجات چای اجراء می شود0
د- طرج بهبود کیفیت میوه های خشکباری سادراتی : این طرح با هدف افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات خشکباری صادراتی و احداث و توسعه واحدهای بهدشاتی عمل آوری و ارتقاء کیفلیت واستاندارد سازی این محصولات اجرا می شود0
ماده 2- مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال از اعبتارات بند(ط) با هدف افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات خشکباری صادراتی واحداث و توسعه واحدهای بهداشتی عمل آوری و ارتقاء کیفیت واستاندارسازی این محصولات اجرا می شود0
ماده 2-مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد ریال از اعتبارات بند(ط) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد، در جهت اجرای طرحهای ماده (1) و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی پس از عقد قرارداد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد0 وزیر جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر سی روز پس از ابلاغ این آئنی نامه اعتبار مذکور را بین چهارطرح موضوع ماده (1) این آئیننامه توزیع وموافقت نامه های مربوط را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید0
ماده 3- تامیناعتبار طرحهای موضوع این آئین نامه به صورت حداقل هفت درصد(7%) آورده متقاضیان و نود وسه درصد(93%) از محل تسهیلات تبصره با تلفیق منابع بانک عامل انجام می گیرد0
تبصره - در صورتی که متقاضیان از فارغ التحصیلان رشته های یاد شده به صورت تمام وقت استفاده نمایند، از سهم آورده متقاضی معاف می گردند0
ماده 4- چنانچه وجوه اداره شده نزد بانک پ ساز گذشت سه ماه از معرفی طرح به بانک عامل در اختیار متقاضیان قرار نگرفت ، جزو سپرده اعتباری محسوب شده و سود سپرده کوتاه مدت به آن تعلق خواهد گرفت 0 در این حال بانک عامل باید سود بانکی مزبور را به سقف اعتبار واگذار شده اضافه و هر سه ماه مبلغ آن رابه واگذارنده اعتبار( وزارت جهاد کشاورزی ) اعلام نماید0
ماده 5- اعتبار تخصیص یافته برای اجرای طرحهای موضوع بند(ط) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی به حساب مخصوص واگذارنده که نزد بانک عامل افتتاح خواهد شد، واریز و توسط ذیحساب دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد0
ماده 6- تنظیم روابط بانک با متقاضی براساس مفاد این آئین نامه و قرارداد منعقد شده بین واگذارنده اعتبار و بانک می باشد
ماده 7- طول دت بازپرداخت بااحتساب دوران مشارکت برای عملیات مندرج در تبصره مزبو ربشرح زیر خواهد بود0
الف - دانه های روغنی : برای تولدی، تهیه بذر ودستگاههای خشک کن به ترتیب حداکثر مدت یکسال ، دو سال و هفت سال 0
ب - عمل آوری چای : حداکثر هفت سال 0
ج - طرح طوبی بر حسب نوع گونه : حداکثر ده سال 0
د - تولید نهال برای طرح طوبی : حداکثر پنج سال 0
ه - بهبود کیفیت میوه های خشبکاری صادراتی : حداکثرپنج سال 0
ماده 8- سود و کارمزد مورد انتظار باک برای پرداخت تسهیلات بانکی ، حداقل نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار براثی هر بخش و فعالتیهای ذیربط خواهد بود0
ماده 9- حداکثر پنجاه درصد(50%) از سود وکارمزد تسهیلات و حداکثر پانزده درصد(15%) از هزینهاجرای طرحهای ماده (1) مطابق دستورالعمل های مربوط به ترتیب به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات و مکم بلاعوض دولت محسوب می گردد0 با رمالی موارد مذکور برای طرح در موافقت نامه های مربوط بمنظور می گردد0
ماده 10- حجم عملیات اجرایی و اعتبار پیش بینی شده برای هر یک از عملیات مندرج در بند(ط) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور به تفکیک استان در موافقتنامه مبادله شده باسازمان مدیریت و بنرامه ریزی کشور تعیین خواهد شد0 در صورتکیه حجم کاراستانها با توجه به شرایط فنی و یا توان اجرایی استانها تغییر یابد اصلاحیه موافقتنامه تهیه و مبادله خواهد شد0
ماده 11- بانک عامل و وزارت جهاد کشاروزی موظفند حسابهای مربوط به اجرای طرحهای موضوع این آئنی نامه را به صورتی نگهدارند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن بهتفکی اصل وسود تسهیلات اعطایی به طرحها واقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف نشده قابل تحصیل باشد0
ماده 12- مانده اعتبارات واگذار شده به بانکهای عامل از محل این تبصره در قوانین بودجه سنواتی قبل و وجوه دریافتی بانکهااز محل بازپرداخت اقساط وامهای قبلی و سود موضوع ماده (4) این آئین به سرجمع اعتبار سال 1380اضافه و در قالب مواد این آئین نامه قابل مصرف خواهد بود0
ماده 13- به منظور هماهنگی امور اجرایی و نظارت بر اقدامات شده در طرح طوبی ، ستاد هماهنگی واجرایی و دبیرخانه مربوط درسطح ملی واستان توسط وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می گردد0 نمایندگان وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبانک عامل در آن عضویت خواهد داشت 0
ماده 14- سازمان جهاد کشاورزی در استان موظف است طرحهای موضوع بندهای ب ،ج و د ماده (1) این آئین نامه را از نظر فنی ، میزان تسهیلات بانکی مورد نیاز، میزان کمک بلاعوض دولت ، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و شرایط مجری طرح بررسی و به بانک عامل معرفی نماید0 بررسی طرح طوبی توسط ستاد موضوع ماده (13) انجام می شود و معرفی طرح به بانک توسط طازمان مذکور خواهد بود0
ماده 15- بانک عامل موظف است پس از اخذ معرفی نامه متقاضی طرح حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی وتصویب طرح اقدام نماید مهلت مقرر برای عقد قرارداد با متقاضیان حداکثر بیست روز تعیین می گردد0 در صورت عدم مراجعه متقاضی در مهلت مذکور، با اعلام بانک حسب نظر دستگاه اجرایی در موردجایگزینی طرح تصمیم گیری خواهدشد
ماده 16- افارد واجد شرایط استفاه از حمایتهای اولت در طرح طوبی به ترتیب اولویت عبارتند از :
الف - بهره برداران عرفی از منابع طبیعی (مرتع داران ، جنگل نشینان و دامداران داخل جنگل ) که در جهت اجرای سیاستهای حفظ و احیای منابع طبیعی همکاری دارند0
ب - سایر بهره برداران عرف یومحلی
ج - فارغ النحصیلان بخش کشاورزی
د - سایر اشخصا حقیقی و حقوقی
تبصره - در شاریط مساوی اولویت با خانواد شهدا و ایثارگران می باشد0
ماده 17- شناسایی اراضی و تعیین مشخصات کلیه طرحهای موضوع این آئین نامه وانطباق آن با قوانین موضوعه بر عهده واگدارنده اعتبار (وازت جهاد کشاورزی )است 0
ماده 18- ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرایی و مالی طرحهای موضوع این آئین نامه در سطح کشور در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های کشاورزی ، آب و منابع طبیعی و برنامه و بودجه و محاسباتی مجلس شورای اسلامی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است 0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16352
تاریخ تصویب :
1380/01/08
تاریخ ابلاغ :
1380/02/02
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :