جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 1504/ت 24416ه 22/1/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/1/1380 بنا به پینشهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و باستناد جزء(5-1) بند(ل ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، آئین نامه اجرایی جزء یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - تعاریف :
الف - دامنه شمول : کلیه طرحهای عمرانی و پروژه هایی که تامین اعتبار آنها از محل منابع داخلی شکرتهای دولتی تامین وپرداخت می شوند، مشول این آئین نامه می باشند0
ب - تسهیلات مالی خارجی : هر نوع منبع ارزی که بصورت اعتبارات ارزی از خارج از کشور تامین شده و ریسک ان به طور مستقیم یاغیر مستقیم به عهده دولت ایران (سیستم بانکی - شرکتهای دولتی - وزارت خانه ) باشد0
ماده 2- انجام هرگونه معامله وانعقاد هر گونه قرارداد خارجی بیش از یک میلیون (000/000/1) دلار با استفاده از تسهیلات مالی خارجی که اعتبار آناز محل اعتبارات طرحهای دولتی تامین می شود، برای طرحهای مشمول این آئین نامه تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی مناقصه در زونامه های کثیرالانتشار وبا دعوت از پیمانکاران و سازندگان داخلی ) و یا با رعایت بند(ح ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور (ترک تشریفات مناقصه ) و مفاد این آئیننامه مجاز خواهد بود0
ماده 3- به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در مواد یاد شده به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف - انتخاب مشاور اصلی تائید صلاحیت شده و انعقاد قرارداد لازم با آنها0
تبصره 1- شرح خدما قرارداد منعقد شده با مشاوران موضوع بند (الف ) در برگیرنده اقدامات زیر توسط آنان خواهد بود:
1- بررسی و ارائه گزارش توجیه فنی ، اقتصادی و زیست محیطی طرح 0
2- بررسی وتائید برنامه زمان بندی اجرای طرح 0
3- بررسی ، تعیین و یا تائید مشخصات فنی ماشین آلات و تجهیزات و فرآیندهای مختلف تولید، متناسب با عملکرد و ظرفیت موردانتظار طرج 0
4- بررسی ،تعیین ویاتائید صلاحیتهای فنی فروشندگان یاسازندگان ماشین آلات و تجهیزات اعم از داخلی یا خارجی و دانش فنی یافناوری های مختلف 0
5- بررسی واعلام نظر در مورد قیمتهای اعلام شده ازسوی سازندگان یا فروشندگان تجهیزات در مقایسه با سوابق قیمتها درمواردمشابه
6- نظارت بر عملیات ساختمانی و تاسیساتی از لحاظ کمی ، کیفی قیمت وگزارش آن 0
7- نظارت بر پیشرفت مختلف طرح برای حصول اطمینان از هماهنگی درپیشرفت کارهادر انطباق با برنامه زمان بندی مصوب و گزارش آن
8- نظارت بر نصب وراه اندازی برای اطمینان از بهره برداری به موقع در حد عملکرد و یا ظرفیت مورد انتظار طرح وگزارش آن 0
تبصره 2- در هر یک از بخشها در صورتی که مشاور تعیین صلاحیت شده ، وجود نداشته باشد0
وظایف مشاور مذکور در این آئین نامه برعهده کارگروهی (کمیته ای ) با عضویت حداقل سه نفر است که توسط وزیر مربوط تعیین می شود0
ب - ارزیابی منقاصه و بازرسی فنی تجهیزات شامل :
1- تهیه گزارش از چگونگی انجام مراحل مناقصه و صخت آنها و گزارش مراحل عقد قرارداد و ضمانتها از نظر انطباق با قوانین و مقررات 0
2- انتخاب بازرس یا بازرسان فنی تائید صلاخیت شده برای بازرسی کیفی وکمی حین ساخت و پی شاز حمل ماشین آلات و تجهیزات برای اطمینان از انطباق ویژگیهای فنی و عملکردی آنها بامشخصات تعیین شده مورد انتظار0
ماده 4- وزیر ذیربط(رئیس دستگاه اجرائی ) موارد مذکور را به هنگام ارائه پیشنهاد جهت تصویب شورای اقتصاد رعایت می نماید0
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16352
تاریخ تصویب :
1380/01/08
تاریخ ابلاغ :
1380/02/02
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :