جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
کلاسه 5/40971 گردش کار خانم الف دادخواستی به طرفیت آقای ب
بخواسته اثبات زوجیت به استناد پرونده 5/28571 دادگاه مدنی خاص
به دادگاه تقدیم و اظهار داشته خوانده که همسر دائمی اینجانبه
است در سال 66 با من ازدواج نمود و سند عادی تنظیم گردیده قرار
بر این بوده که در یکی از محاضر حاضر و سند رسمی صادر نماید
متاسفانه ضمن اینکه سند عادی را به اتفاق برادرش از من گرفته و
سوخته اند و سند ضمیمه نامه تنظیم نموده و این جانبه را تهدید
نموده بالاجبار سند ضمیمه نامه را هم امضاء کرده ام و حتی دارای
فرزند می باشم و الا هم حاضر نیست در محضر حاضر و سند رسمی نماید
لذا تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به اثبات زوحیت و تنظیم
سند رسمی را نمده است خوانده در جلسه دادگاه با ارائه سندعادی
ضمیمه نامه اظهرا داشته خواهان را به مدت دو ماه به عقد انقطاعی
خود در آوردم که مدت آن از تاریخ 25/1/67 تا25/3/67 بوده منقضی
گردیده و طفل ناشی از رابطه زوجیت را قبلو دارم وبرایش شناسنامه
گرفته ام دیگر نامبرده را عقد نکرده ام به طور دائم و نه به طور
موقت درخواست رد خواسته خواهان را نموده است دادگاه به لحاظ
اینکه خواهان ادله ومدارک خود را مبنی بر وجود علقه زوجیت ارائه
نکرده و عقدنامه ارائه شده حاکی از انقضای عقد بوده خواسته
خواهان را غیر ثابت دانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی
خاص حکم به رد خواسته وی را صادر نموده که مورد اعتراض خواهان
واقع و تقاضای تجدیدنظر نموده دادگاه با بقاء برای خودپرونده را
به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 33 مطرح و نتیجه آن اعلام
می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000
عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده وعدم رعایت ماده 4 قانون دادگاه
مدنی خاص قطع نظر از صحت و سقم حکم طبق ماده 537 قانون آئین دادرسی
مدنی قرار رد صادره پرونده با صدور قرار رد عودت داده می شود0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلداول ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
164

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3026
تاریخ تصویب :
1372/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :