جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


رای شماره: 6116 - 10/7/1374

رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
دادخواستی از جانب زوج به طرفیت زوجه خود به خواسته فسخ نکاح به دادگاه تقدیم نموده و ابراز داشته زوجه قبل از ازدواج مبتلا به جنون بوده مرا بی خبرگذاشته بودند موقع ازدواج ، عقد بدون علم اطلاع من انجام گرفته است با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین شهادت شهود در موقع خواستگاری جریان بیماری زوجه را به میان گذاشته خواهران زوج کاملا" باخبر بوده اند خواهران با علم و اطلاع از بیماری زوجه اقدام به ازدواج نموده به علاوه مرکز روان پزشکی شهید بهشتی کرمان طبق مدارک موجود گرچه خوانده دچار اختلال خلقی می باشد ولی جنون ادواری و نه دائمی در وی مشاهده نگردیده بر فرض وجود جنون به اثبات نرسیده با توجه به علم و اطلاع از قبل حق فسخ برای خواهان به وجود نمی آید و لذا دعوی مطروحه به کیفیت ذکر شده ثابت نبوده و لذا دادگاه حکم رد آن را صادر کرده که در فرجه قانونی از جانب زوج اعتراض شده تقاضای تجدیدنظر نموده در شعبه 33 دیوان عالی مطرح نتیجه آن اعلام می گردد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 745294فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0

رای
با توجه به محتویات پرونده و اعتراف خواهان خوانده به روانی بودن خانم الف و قبل از ازدواج و نظریه پزشکی مبنی بر اینکه بیماری (خانم الف ) دچاراختلال خلقی دوره ای می باشد (طبق نظرروانپزشک معالج ) جنون نامبرده قبل از ازدواج ثابت می شود و ادعای اینکه خواهان قبل از ازدواج از جنون زوجه مطلع بوده با توجه به انکار وی و شهادت چند نفر از مردان به بی اطلاعی وی از جنون خوانده استناد به هشتاد و دو نفر از زنان آنهم با شهادت مختلف الضمون اثبات اطلاع وی را نمی کند با اینکه گواهی پزشکی حاکی از دچار اختلال خلقی دوره ای بوده دادگاه محترم اظهار داشته جنون چه دوره ای چه دائمی تشخیص داده نمی شود بنا به مراتب یاد شده اعتراض وارد بوده پرونده با نقض دادنامه شماره فوق به دادگاه همعرض نزدیک ارجاع می شود که پس از رسیدگی مجدد حکم مقتضی را صادرنماید.

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده تالیف یداله بازگیر ، جلداول ،انتشارات فردوسی
،چاپ گیتی / 78 چاپ اول
164
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6116
تاریخ تصویب :
1374/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :