جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بانو الف به طرفیت شوهرش آقای ب درخواستی به خواسته طلاق تقدیم
دادگاه حقوقی 2 مستقل گرمسار می نماید دادگاه گرمسار پس از بررسی
و توافق زوجین خواهان و خوانده بر طلاق اقدام به مراجعه به دفتر
طلاق می نمایند و در جلسه از زوج حالات روانی و جنون مشاهده می شود
زوجه اظهار می دارد که برای عدم اجراء طلاق حالت جنون پیدا کرده و
در قبل هم رجوع به دادگاه برای حکم به حجر زوج به سبب مرض روانی
شده بود ولی چون در حد جنون به اثبات نرسیده دعوی رامردود اعلام
نموده بوده دادگاه گرمسار پس از احراز جنون زوج به سبب استفسار
محلی و شهادت پزشک قانونی اجازه فسخ نکاح بانو الف صادر و پس از
اجراء فسخ و امضاء زوج و ثبت در دفتر وابطال عقدنامه نکاحیه
زوج خوانده اعتراض به دادنامه صادره شماره 54 می نماید و در شعبه
30 دیوان عالی کشور رسیدگی می شود پس از رسیدگی به سبب عدم اعتماد
بر نظر پزشک مورد استناد و با احتیاج به کمیسیون پزشکی حکم
دادگاه گرمسار را نقض می کند پس از ارجاع به دادگاه مدنی خاص
سمنان چنین رای صادر می نماید نظر به اینکه حکم فسخ نکاح درشعبه
30 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 30/7/2755/3/68 نقض گردیده و
جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه ارسال گردیده و چون درخواست
حکم حجر دادسرای عمومی سمنان در مور آقای ب زوج بشرح دادنامه
27275/12/67 دادگاه مدنی خاص سمنان مردود اعلام گردیده و در
پرونده دلیل مقنی بر جنون زوج وجود ندارد لذا درخواست صدور حکم
فسخ نکاح به لحاظ جنون زوج فاقد ادله اثباتی و قانونی است حکم
به رد درخواست فسخ نکاح صادر و اعلام می گردد و در مورددادخواست
اولیه طلاق زوجه چون با عنوان نمودن جنون شوهرش و درخواست فسخ
نکاح در خقیقت از دادخواست مطروحه صادر و اعلام می گردد و قابل
طرح و تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می داند و این حکم مدنی خاص
سمنان به شماره 144 مورد اعتراض بانو الف قرار گرفته و اظهار
داشته فسخنکاح در احراز جنون زوج موضوع طلاق را منتفی دانسته و
وضع زوج طوری است که شیاع محی پیدا کرده و گواهی ندامتگاه
شهربانی گرمسار نیز جنون را تایید نموده است و با وصل نامه
پزشکی مبنی بر جنون زوج دلیل علم الیقین قضات قرار گرفت و حکم
فسخ نکاح را صادر نموده و شعبه 30 دویان عالی کشور چون دلائل
کافی و موجب علم ندانسته و احراز آن را موکول به تشکیل کمیسیون
پزشکی نموده 0
و دادنامه را فسخ نموده و دادگاه حداقل را مراعات نکرده است
فاصله بین دادنامه رد حکم حجر چون حالت روانی وی به حد جنون
ثابت نشده مدت شش ماه است در مورد کسی که سابقه روانی و جنون
داشته و احتمال می رود که مجددا" بیماری وی به حد جنون رسیده
باشد استناد به آن دادنامه برای رد دادخواست کافی نیست وباتوجه
به اینه دادگاه مدنی خاص سمنان بدون توجه به وضع زوج ومستندات
مورد قبول دادگاه گرمسار و نقص ارشادی شعبه 30 دیوان عالی کشور
و نتیجتا" احراز سلامت یا جنون بدون دلیل مبادرت بااصداردادنامه
نموده است لذا رای اصدار مخدوش و فاقد وجاهت شرعی و قانونی است
لذا فسخ حکم صادر و رسدیگی مجدد را استدعا می نماید وپرونده پس از
ارسال به دیوان علای کشور در شعبه 33 آن دیوان مطرح گردیدونتیجه
آن اعلام می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000
عضو ممیز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 144فرجامخواسته
مشاوره نموده چنین رای می دهند:

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده 344 مدنی خاص سمنان وامعان نظردر
آن و با توجه به اینکه رای دادگاه گرمسار که پس از اقامه ادله
و احراز جنون زوج آقای ب صادر گردیده و دلیلی برای نقض آن شرعا"
و قانونا" اقامه نشده ومراجعه به کمیسیون پزشکی پس از احراز
جنون برای دادگاه جز تاکید نتیجه ای ندارد و موجب نقض رای نمی شود
و اعتراضات بانو الف وارد به نظر می رسد دادگاه مدنی خاص سمنان
پس از احراز جنون رای خود صادر نموده است دادگاه گرمسار دلیلی
که دلالت کند بر عدم جنون زوج اقامه ننموده است لذا رد دادخواست
در این مور بی دلیل می باشد و نیز بانو الف زوجه از دادخواست
اولیه بعد از تواق به طلاق دست برنداشت سردفترطلاق است که بامشاهده
حالات جنون زوج طلاق را اجراء ننموده و زوجه رد دادخواست خود
ننموده است و رد استناد به اینکه خود رد نموده موجه نمی باشدوبا
توجه به مراتب یاد شده مستندا" به بند الف ماده 10 قانون تجدید
نظر مصوب 67 دادنامه شماره 144 مورخ 16/8/68 صادره از دادگاه مدنی
خاص سمنان نقض می گردد و به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم
منقوض ارجاع گردد0
خلاصه جریان پرونده کلاسه 880گردشکار پس ازازدواج بین نامبردگان
فوق با هم دادخوساتی از جانب زوجه بانو الف به طرفیت همسر خود
آقای ب خواسته صدور حکم طلاق به جهت بیماری جنون حسب شرط چهارم
از شرایط منرج در سندنکاحیه که به امضاء طرفین نیر رسیده است
تقدیم دادگاه یاد شده می گردد و دادگاه مذکور به شماره دادنامه و
کلاسه بالا با توجه به گواهی کمیسیون پزشکی همدان شماره 3303/68
که بیماری روانی وی را تایید می نماید بنابراین موضوع ثابت است و
با توجه به شرط چهارم از شرایط مندرج در سند نکاح که به امضاء
زوجین رسیده است و با توجه به آنکه زوجه مهریه خود را که درسند
نکاح آمده است مطالبه می نماید و زوج باید به وی بپردازد و نفقه
ایام عده را به زوج خو بذل نموده ودادگاه اجازه طلاق برای زوجه
بانو الف صادر نموده است که مورد اعتراض فرجام آقای ب قرارگرفت
و تقاضای تجدیدنظر در حکم صادره را نموده است در شعبه 33 دیوان
عالی کشور مطرح نتیجه آن اعلام می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000
عضو ممیز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 776 فرجامخواسته
مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به مختویات پرونده کلاسه 880 همدان و امعان نظر در آن
درخواست تجدیدنظر با هیچیک از موارد مذکور در ماده 6 قانون
تجدیدنظر و مصوتطبیق نمی کند و با رد درخواست تجدیدنظر حکم شماره 766 دادگاه ابرام می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلداول ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
164

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
537
تاریخ تصویب :
1369/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :