×

در تنظیم سند رسمی امضاء سردفتر و دفتریار هم زمان با تنظیم سند باید صورت گیرد

در تنظیم سند رسمی امضاء سردفتر و دفتریار هم زمان با تنظیم سند باید صورت گیرد

در-تنظیم-سند-رسمی-امضاء-سردفتر-و-دفتریار-هم-زمان-با-تنظیم-سند-باید-صورت-گیرد-
تاریخ 29/6/76 شماره دادنامه 85 کلاسه پرونده 76/75

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به شق (3) از بند (د) ماده 29 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص نفوذ و اعتبار مقررات ثبتی و لزوم تبعیت از آنها و اینکه امضاء سردفتر و دفتریار هم زمان با تنظیم اسناد رسمی مبین حضور ومراقبت اشخاص مذکور در تنظیم اسناد رسمی است ، بنابراین دادنامه شماره 21875/12/75 هیات تجدیدنظر مبنی بر فسخ دادنامه شماره 28345/5/74 صادره از شعبه هشتم دیوان و صدور رای به رد شکایت شاکی موافق اصول و موازین قانونی شناخته می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه /76/75 20/10/1376
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای مسعود سمندری
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره ازهیات تجدید نظر دیوان عدالت ادرای 0

مقدمه : الف هیات تجدیدنظر دررسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/74/12 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد نسبت به دادنامه شماره 772 مورخ 29/10/73 شعبه هشتم دیوان درپرونده کلاسه 72/1040 مربوط به آقای احمدعلی سیروس به شرح دادنامه شماره 27218/6/75 دادنامه بدوی را عینا" تائید نموده است 0
ب هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 2/74/519 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد نسبت به دادنامه های شماره 345 مورخ 28/5/74 صادره از شعبه هشتم دیوان در پرونده های کلاسه 72/1082 به طرفیت آقای مسعود سمندری به شرح دادنامه شماره 21875/12/75 اعتراض اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به دادنامه شماره 28345/5/74 شعبه هشتم را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل ، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
51

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 85

تاریخ تصویب : 1376/06/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.