جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بر اثر بروز اختلاف فیمابین زوجین خانم الف به طرفیت محمد ب
دادخواستی به خواسته الزام هب پرداخت نفلقه از تاریخ عقد یکسال
و نیم و ایام زوجیت و الزام به تامین مسکن و آسایش از هر جهت و
الزام به انجام عروسی تقدیم دادگاه نموده است و آقای ب نیز به
طرفیت الف دادخوساتی به خواسته صدور حکم دائر بر فسخ نکاح به
خاطر سوختن دو پا که معیوب محوسب می شود ولی زوجه در جلسه دادگاه
منکر عیب خودش شده و بیان داشت به بهانه تعمیرخانه واینکه برای
کارگرها غذا درست کن به من تجاوز می کر و اگر مانع می شدم می گفت
مال خودم هست و می توانم تصرف کنم و پزشک گواهی کرده التیام
نامطلبو سوختگی درجه 1و2 سطح قدامی و خلفی هر دوران راست و چپ
مربوط به حدود بیش از یک سال قبل می باشد و حدود پانزده درصد کل
بدن می باشد و در مورد اظهارات دختر در مووضع تصرف و دخول بیان
داشت پرده بکارت از نوع حلقوی بدون پارگی و سالم وباکره است و
در جلسه دیگر بیان داشت یکسال نیم با هم ازدواج کرده ایم و در
جلسه 29/2/69 زوجه بیان داشت عمل زناشوئی واقع نشده است دادگاه
با توجه به مطالب فوق حسب ماده 1128 قانون مدنی حکم به فسخ نکاح
آقای ب و خانم الف صادر می نماید و اما در مورد نفقه که ازتاریخ
عقد تا صدور حکم بیست و دو ماه می باشد زوج ملزم است برای هرماه
یک هزار و پانصد تومان بابت نفقه به زوجه پرداخت نماید و ضمنا"
چون عمل زناشوئی واقع نشده عده ندارد زوجه نسبت به دادنامه
اعتراض نمود و بیان داشت من یک شاهد معرفی کردم که شوهرم علم و
آگاهی به عیبم داشت لیکن دادگاه گفته یکی کفایت نمی کند و گفتم
بازم شهود متعدد دارم ریاست دادگاه گفت دیگر قبول نیست لذا
تقاضای رسیدگی و اصدار حکم شایسته دارم پرونده به دیوانعالی
کشور ارسال در شعبه 33 دیوان عالی کشور مطرح ونتیجه آن اعلام
می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000
عضو ممیز وارواق پرونده نسبت به دادنامه شماره 348349 مورخه
23/4/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده کلاسه 68977و671280م 20وامعان نظر
در آن و با توجه به انیکه سوختگی از امراضی نیست که موجب حق فسخ
نکاح شود و زوجه در جلسه دادگاه قسم می خورد که زوج با علم به
سوختگی ازدواج نموده است و بعد از صدور عقد ازدواج مدتی درخانه
زوج بوده و کارهای خانه می کرده به نحوی که زوجه خیال کرده که
تصرف شده که با مراجعه به پزشک معلوم شده است که هنوز باکره و
دوشیزهاست واثبات عقدم اطلاع مشکل علاوه شرطی در عقد نکاح نشده
است که بر مبنی تخلف از آن مستندا" به ماده 1128 مدنی خاص بتوان
فسخ نکاح نمود و با توجه به مراتب یاد شده دادنامه صادره طبق
موازین شرعی و قانونی نبوده لذا مستندا" به بند الف ماده 10
قانون تجدیدنظر حکم شماره 348349 شعبه 20 مدنی خاص اصفهان نقض
می گردد و برای تجدیدنظر طبق ماده پنج قانون مذکور به دادگاه
همعرض دادگاه صادر کننده حکم اولی ارجاع گردد0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلداول ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
997
تاریخ تصویب :
1369/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :