جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بر اثر بروزاختلاف فیمابین زوجین خانم الف به طرفیت ب دادخواستی
به خواسته طلاق تقدیم دادگاه نمود و بیان داشت از بدو ازدواج تا
کنون با من ناسازگاری داشته و خرجی و نفقه ام را نمی پردازدو چون
معتاد به مواد مخدر است بارها به زندان رفته لذا با وضعی که
خوانده دارد نمی توانم با ایشان زندگی نمایم تقاضای طلاق را دارم
خوانده بیان داشت اگر معتاد هستم مرا به پزشکی قانونی معرفی
نمائید دوبار به زندان محکوم شدم مرا در ارتباط با مواد مخدر
گرفته آن هم در سال 62و63یک فقره یازده ماه زندان رفتم و یک فقره
45 روز و نفقه او و فرزندش را مراتب پرداخت نموده ام و چون خودش
منزلم را ترک کرده است نفقه 6 ماه را پرداخت نکرده ام و من حاضر
به طلاق نمی باشم دادگاه جهت تحقیق از عسروحرج خواهان تجدیدجلسه
نموده و شهود را دعوت نمود خوانده یک استهادیه محلی تقدیم نمود
که از سال 62 به این طرف هیچگونه اعتیاد نداشت و بامعتادین رفت و
آمد نداشته است در جلسه دادگاه خواهان بیان داشت چند شاهدآوردم
لیکن شهود از ترس خانواده خوانده تا دم درب دادگاه آمدند ولی
رفتند و در مورخ 28/5/70 دادسرای انقلاب اسلامی کازرون طی نامه ای
بیان داشت ب به جرم خرید و روش مواد مخدر و اعتیاد به موادمخدر
به دوسال حبس قطعی شش صد هزار ریال جزای نقدی و چهل ضربه شلاق
محکوم گردیده است در حال حاضر تحمل کیفرخواست محکومیت درزندان
کازرون می باشد و چند تن از شهود نیز به بدرفتاری خوانده با
خواهان و معتاد بودن وی گواهی داده اند دادگاه با توجه به مراتب
فوق عسر وحرج زوجه را نسبت به ادامه زندگی با زوج محرز دانسته
با استناد به مواد1129 و1130 قانون مدنی به خواهان اجازه داده
می شود تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق خودرا مطلقه نماید
و نفقه ایام عده مشارالیها یکصد هزار ریال تعیین می گردد که
پرداخت آن به عهده زوج مطلقه نماید نفقه ایام عده مشارالیها
یکصد هزار ریال تعیین می گردد که پرداخت آن به عهده خواهان است
نفقه آنان به عهده خوانده می باشد دادنامه در مورخ 20/8/70 به
خوانده ابلاغ شد خوانده طی لایحه ای درمورخه 23/8/70نسبت به دادنامه
اعتراض نمودن چون برگ دادخواست تجدیدنظرنداده بود دادگاه اخطار
رفع نقص نمود و اخطاریه در مورخ 28/8/70 به نامبرده ابلاغ گردید
که ظرف پنج روز مبادرت به تکمیل درخواست نماید مع ذلک تجدیدنظر
خواه در مورخه 30/9/70 دادخواست و تمیل نمود و تجدیدنظرخواه بیان
داشت من به جرم داشتن مقداری تریاک به حبس و جزای نقدی محکوم
شده ام و هیچگونه اعتیادی نداشته ام و همچنین خرید و فروش مواد
مخدر را رد می نمایم دادگاه به صحت دادنامه اظهار نظر نموده و
دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور صادر نموده پرونده به
شعبه 33 دیوان عالی کشور مطرح و نتیجه آن اعلان می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000
عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 3254/7/70 فرجام
خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0

بسمه تعالی
با امعان نظر در محتویات پرونده کلاسه 6970 مدنی خاص و مدارک
موجود در آن با توجه به عدم ارائه دلیل موجه بر عسر وحرج زوجه
درادامه زندگی مشترک با زوج مذکور زیرا صرف خردی و فروش مواد
مخدر و یا اعتیاد در صورت ثبوت آن موجب عسر و حرج نمی گرددوبدون
شرط وکالت در ضمن عقد لازم مجوز طلاق هم نیست مضافا" بر اینکه
خوانده منکر اعتیاد است درخواست معرفی وی به پزشک قانونی را
نموده که به خواست وی عمل نشده است در مورد ترک انفاق هم تحقیق
کافی به عمل نیامده است که آیا تجدیدنظر خوانده اموالی دارد یا
نه در صورت داشتن اموال برای حاکم روع ممکن هست که از اموال وی
به زوجه اش اتفاق کند یا نه در این مورد رسیدگی کامل نبوده فلذا
پرونده با نقض حکم دادگاه جهت رسیدگی مجدد در دادگاه همعرض عودت
داده می شود0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1768
تاریخ تصویب :
1371/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :