جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
خانم الف در تاریخ 18/12/69 دادخواستی به خواسته طلاق به طرفیت
آقای ب تقدیم دادگاه های مدنی خاص تهران نموده وبه شعبه 103دادگاه
مدنی خاص تهران ارجاع گردید ضمن دادخواست بتوضیح داده است که
اینجانب همسر شرعی و قانونی خانواده هستم با توجه به پرونده
10368/12921143 که اینجانب به خواسته مطالبه نفقه اقامه دعوی
نمودم ضمن رد دعوی تمکین ایشان سرانجام طی دادنامه ملزم به
پرداخت نفقات معوقه اینجانب گردیدکه خوانده با توجه به اینکه
حکم به اجراء گذاشته شده حاضر نیست نفقه را یکجا پرداخت نماید
که این امر عجزایشان را در مورد پرداخت نفقه محرز می نماید و از
دادگاه تقاضای طلاق را نموده است دادکاه در تاریخ 30/2/70پرونده
را با حضور زوجین و آقای 000 با وکالت از خوانده ضمن تقدیم یک
برگ وکالتنامه رسیدگی نمود خواهان اظهار داشت عرایض بشرح
دادخاست تقدیمی است تقاضای طلاق دارم و اضافه کرد که ایشان آدم
خوبی نیست با یک دختر رابطه نامشروع دارد و زندانی شد من هنوز
باکره هستم خانه شوهرم نرفتم درخاست مهریه و نفقه کردم وخانه
مستقل که هیچکدام را فراهم نکرد و مهریه را نپرداخت با توجه به
صدور اجرائیه خوانده اظهار داشت مدافعاتم به شرحی است که وکیلم
به عرض می رساند وکیل خوانده اظهار داشت موکل یک کارگر جوان فنی
است مووضع م ورد اختلاف همسرش پرونده مطروحه به شعبه 132 کیفری
می باشد و آقای 000 ماجرای پرونده کیفری و رابطه موکل با دختری به
نام (ج ) که در نظر داشته که شاید موکل این دختر را بگیرد مطالبی
ایراد کرد و اما در مورد مهریه و نفقه و خانه موکل تعهد می سپرد
که خانه جدا برای او بگیرد و تمام دریافتی خود را از شرکت در
اختیارش بگذارد مهریه اش را هم بعدا" می پردازد و او را خیلی دوست
دارد و برای ابراز حسن نیت ماه گذشته ده هزار تومان حقوق خودرا
در اختیارش گذاشته است و زن نگرفته که طلاق بدهد دادگاه دستور
داده پرونده های مورد استاد خواهان و سوابق اجرائی خاسته شود
دادگاه در تاریخ 4/6/70 پرونده را با حضور خواهان رسیدگی نمود
خوانده و وکیل وی در دادگاه حاضر نشدند آقای 000 لایحه ای تقدیم
دادگاه نموده است و پرونده های مورد استناد خوهان واصل گردید و
دادگاه گزارش در صورتجلسه منعکس می نماید کهب شرح دادنامه های
18171819/1/69 آقای (ب ) به پرداخت مبلغ سیصد وپانزده هزار
ریال نفقه در حق زوجه محکوم گردیده و تقاضای طلاق زوجه رد شده
است و دعوی تمکین آقای (ب ) به استناد ماده 1085 قانون مدنی ردشده
است و نسبت به وصول نفقه اجرائیه صادر گردیده و نفقه پرداخت
و وصول نشده است خواهان اظهار داشت که باکره هستم مهریه اجرائیه
صادر شده وصول نکردم نفقه هم وصول نشده با این کیفیت حق طلاق
مسلم است تقاضای طلاق دارم دادگاه اقدام به صدور رای می نماید و
برح دادنامه و به استناد ماده 1129 قانون مدنی آقای (ب ) را ملزم
می نماید که همسر خود الف را با پرداخت نصف مهریه به علت دوشیزه
بودن مطلقه نماید پس از ابلاغ دادنامه آقای 000 با وکالت از آقای
ب از رای صادره تقاضای تجدیدنظر می نماید و شرحی در مورد اتهام
کیفری موکل خود در رابطه نامشروع می نویسد واضافه می کند که موکل
تا کنون مبلغ یکصد هزار ریال نفقه را پرداخت کرده است پس ازانجام
تبادل لایحه اعتراض به نظر ریاست دادگاه می رسد اعتراض را وارد
ندانسته پرنده به دیوانعالی کشور ارسال می گردد و با این شعبه
ارجاع می شود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000
عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند0

بسمه تعالی
تجدیدنظرخواه اعتراضی که با موردی از موارد قانونی انطباق
نماید به عمل نیاورده و با توجه به مندرجات پرونده وادله ابرازی
اشکالی نیز از این حیث بر دادنامه تجدینظرخواسته وارد نیست لذا
آن را ابرام می نماید0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1086
تاریخ تصویب :
1370/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :