جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بر اثر اختلاف فمیابین زوجین فوق الذکر دادخواستی از جانب
زوجه به طرفین زوج خود به خواسته صدور حکم طلاق به جهت عسرو حرج
در ادامه زندگی مشترک و همچنین دادخواستی از جانب زوج به طرفیت
زوجه خود به خواسته ازدواج مجدد تقدیم دادگاه یاد شده می گرددو
دادگاه مذکور به شماره دادنامه و کلاسه بالا با توجه به پیش آمد
تصادف برای زوج که منجر به قطع نخاع و مصدوم شدید شدن آن به
گفته زوجه و گواهی پزشکی که حاکی از ناتوان بودن زوج از عمل
جنسی و زناشوئی گردیده با توجه به آن که زوجه هنوز جوان است و
اظهار می دارد نیاز مبرم به ا ستفاده از عمل جنسی دارد و خوف
عصیان در وی وجود دارد و زندگی با زوج مذکور برای زوجه عسری و
حرجی بوده و لذا دادگاه بعد از احراز عسری و حرجی بودن زندگی
زوجه با زوج مذکور طلاق برای خواهان زوجه در قبال بذل به مقداری
که خواست به بخشنامه زوج صادر نموده و دادخواست زوج را مردود
اعلام نمود که مورد اعتراض زوج فرجام خواه قرار گرفت و تقاضای
تجدیدنظر در حکم صادره ار نموده است دادگاه پس از دریافت اعتراض
به صحت دادنامه خود معتقد است در شعبه 33 دیوان عالی کشور مطرح
نتیجه آن اعلام می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000
عضو ممیز و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 281/12/69فرجام
خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده کلاسه 6942 و امعان نظر در آن
درخواست تجدیدنظر با هیچیک از موارد مذکور ماده 6 اقنون تجدید
نظر مصوب سال 67 تطبیق نمی کند و با رد درخواست تجدیدنظر حکم
شماره 281/12/69دادگاه مدنی خاص شهر کرد ابرام می گردد0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
609
تاریخ تصویب :
1370/04/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :