جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
خانم الف دادخواستی به طرفیت شوهرش به خواسته طلاق به دادگاه
تقدیم و اهظار داشته به علت اینکه خوانده دارای انحراف جنسی و
اختلالات روحی می باشد از طریق طبیعی مبادرت به عمل جنسی نمی کند و
همچنین سوءرفتار و ضرب و شتم مداوم که آثار آن مدتها در بدنم
می ماند و شهود هم دارم ارائه می کنم شوهرم حقوق واجبه مرارعایت
نمی کند و سوءمعاشرت وی زندگی را برایم غیرقابل تحمل نموده لذا
به استناد ماده 1130 قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق را نموده
است در جلسه دادگاه اضافه نموده علاوه بر رفتار ناشایست مبتلا به
بیماری جلق زدن می باشد ایشان هیچگونه احتیاجی به همسر نداردودر
عمل زناشوئی جنسی ماه ها با من کاری ندارد و وقتی هم که به طرف
من می آید اعال ناشایست حتی ضرب وشتم هم انجام می دهد و می گویدتو
زن نیسیتی در طول روز با من حرفی رد و بدل نمی کند وقتی با من
حرف می زند از فحش های رکیک استفاده می کند بارها مرا به بدترین
وجه ممکن می زند بعد هم می گوید من این کار را نکردم و از من
درخواست عمل زشت (استمنا) می کرد من هم برای اینکه کتک نمورم مرا
وادار به عمل زشت می کردبا یک بدبختی خودش را ارضا می کرد یعنی
ارضاء ایشان درست با گریه وزاری من توام بود هرچه دم دست ایشان
بود مرا با ن میزد با شیشه با کارد و چنگال و لگد مرا می زد
رحمی نمی کرد که من زنم او مرد است من قدرتی در برابر او ندارم
تامین جانی ندارم چانم به لب رسیده است خوانده اظهار داشته
تمام این اعترافات درست است ولی انیکه نوشته با چنگال و چاقو و
غیره ایشان را من زدم درست نیست و اینکه جلق زدن یا از راه
طبیعی عمل نکرده به خاطر دانشجو بودن من خودمان بچه نمی خواستیم
و زوجه هم تمایل به خوردن قرص نمی کرد لذا تقاضای صلح سازش را
نموده که کار خود را جبران نماید و راضی به طلاق نیستم در نهایت
دادگاه به لحاظ اقرار خوانده به صحت ادعاهای زوجه درمحضردادگاه
وفق مقررات ماده 365 قانون آئین دادرسی مدنی و به لحاظ تحقق شرائط
ضمن العقد مبنی بر سوء رفتار زوج نسبت به زوجه در حد غیرقابل
تحمل و بیماری صعب اعلاج زوج بهاستناد وکالت ضمن العقد ازدواج به
شرح سند ازدواج شماره 3964 دفتر شماره 74 به زوجه اجازه داد با
مراجعه به دفتر ثبت طلاق پس از تعیین نوع طلاق خود را مطلقه نماید
که مورداعتراض زوج واقع و تقاضای تجدیدنظر نموده دادگاه به علت
ظاهرا" انتقال قاضی صادر کنده رای بدون اظهارنظر پرونده را
دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 33 مطرح و نتیجه آن اعلام می گردد0
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش 000
عضو میز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات زوجه و تصدیق زوج و
تحقق سوءرفتار زوج با زوجه و با عنایت به اعطاء وکالت بلاعزل
با حق توکیل غیر به زوجه در ضمن عقد لازم اعتراضی وارد نبوده رد
می شود پرونده با ابرام دادنامه شماره فوق عودت داده می شود0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3899
تاریخ تصویب :
1372/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :