جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


رای شعبه 30 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای 000 به وکالت از خواهان (دخترش ) دادخوستی به خواسته طلاق به طرفیت آقای الف تقدیم واعلام نموده که درسال 1352 ازدواج واقع شده وثمرهازدواج پسربچه 11 ساله که فعلا" در کشور آلمان به سر می برد در سال 1361 نیز تقاضای طلاق شده که به دلائلی به ویژه به خاطر فرزند مشترک آن را مسترد داشته ام اکنون به علت ناراحتی روانی که ناشی از انجام اعمال زوج است (مقاربت غیرمتعارف و غیر طبیعی ) نزد پزشک معالجم به معالجه پرداخته ام گواهی پزشکی نیزبه پیوست گردیده است به انجام رسیدگی و تایید مطلاب قبلی وسیله خواهان (زوجه ) و تکذیب آن وسیله زوج با استناد به پرونده های مختومه مورد ملاحظه قرار گرفته که ضمن آن زوجه تقاضای طلاق نموده و زوج تقاضای طلاق نموده و زوج تقاضی تمکین که دعوی زوجه رد شده با استعلام از پزشکی قانونی در خصوص بیماری زوجه و ارتباط آن با اعمال انتسابی به زوج پاسخ پزشکی قانونی در خصوص بیماری زوجه و ارتباط آن با اعمال مقاربتی غیر طبیعی عامل اصلی بیماری زوجه
نمی تواندباشد سرانجام دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و توجه به لوایح تقدیمی ادعای زوجه را مبنی بر عسر وحرج از حیث اعمال انتسابی به زوج مردود و حکم به رد دعوی صادر نموده است بااعتراض زوجه به حکم که در این مقام با تعیین وکیل و تقدیم لایحه ای بر عسر وحرج زوجه به دلیل ا عمال زوج و اینکه فرزند مشترک را به خارج از شکور فرستاده است و موجب ناراحتی مادر گردیده است که با تایید حکم وسیله دادگاه صادر کننده آن پرونده به دیوان عالی
کشور ارسال شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزراش آقای 000 عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند0

بسمه تعالی
از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه ومدللی که عسروحرج زوجه را از حیث اعمال انتسابی به زوج با فرض صحت با توجه به گواهی پزشکی قانونی و لحاظ انکارزوج وتکذیب ادعای زوجه وسیله مشارالیها محرز ومسلم بدارد اقامه نشده نتیجه حکم تجدیدنظر خواسته ابرام می شود0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1127
تاریخ تصویب :
1370/11/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :