جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


رای شعبه 7 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
خانم الف فرزند000 به طرفیت همسرش آقای ب فرزند000دادخواستی
به خواسته طلاق با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه
حقوقی اهر قائم مقامی دادگاه مدنی خاص نموده است علت طلاق را عدم
توافق اخلاقی ذکر نموده است دادگاه برای 15/6/67 وقت تعیین می کند
چون در وقت مقرر خوانده حضورنیافته برای 5/9/69 وقتتعیین می شود
در قوت مقرر دادگاه با حضور طرفین تشکیل جلسه می دهدخواهان اظهار
می دارد شوهر به علت اعتیارد به قماربازی زندگی مرا به بازی گرفته
است که در این مدت که با ایشان زندیگ می کرد تحمل زحمت را نمودم
دیگر تحمل ندارم تقاضای اقدام قانونی دارم و چند بار تعهد داده
است که اعمال پدر خود را ترک کند که نکرده است خوانده اظهارداشت
من چند سال قمار می کردم لیکن چند سال است که ترک کرده ام خواهان
اظهار داشته دروغ م گوید اصلاح نشده است سرانجام درتاریخ 30/10/68

در وقت فوق العاده با حضور آقای مشاور پرونده را تحت نظر قرار
می دهد با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام به شرح متن دادنامه
شماره 30160/10/68 حکم طلاق زوجه را با عنایت به دلائل من درج در
متن دادنامه و استناد به ماده 1130 قانون مدنی و دادن حضانت
فرزند مشترک را به مادر و حق ملاقات برای پدر صادر واعلام می نماید
پس از ابلاغ دادنامه به طرفین دعوی آقای 000 دادخواست تجدیدنظر
خواهی از دادنامه فوق الذکر تقدیم دادگاه می نماید و اظهارمی دارد
که اختلاف های جزئی را در هر خانواه و در اوایل زندگی وجود داردو
نمی شود به این اختلاف ها ترتیب اثر داد و یک خانواده راازهم پاشید
در خصوص طفل معصوم را سرگردان ومحروم از محبت پدر ومادر نموداز
دادگاه تجدیدنظر تقاضای نقض حکم را دارم دادگاه درتاریخ 24/11/68
در قوت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار می دهد و دستورارسال
پرونده را با اظهار این که اعتراض وارد نیست پس از وصول پرونده
به دفتر کل دیوان علا یکشور هییت شعبه با بررسی پرونده و قرائت
گزراش عضو ممیز واوراق وم شاوره ختم رسیدگی را اعلام بشرح آتی
مبادرت به صدور و رای می نماید0

رای هیئت شعبه هفت :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 000 به طرفیت همسرش خانم الف نسبت
به دادنامه شماره 30160/10/68 نظر به اینکه دلائل ارائه شده از
طرف خواهان به حدی نیست که موجب عسر و حرج مجوز طلاق گردد نیست
هیئت شعبه اعتراض را موجه دانسته حکم نقض دادنامه فوق الذکر را
صادر و اعلام می دارد مقرر می دارد پرونده توسط دادگستری محل به
شعبه همعرض ارجاع گردد0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
862
تاریخ تصویب :
1369/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :