جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
دادخواستی از جانب زوجه به طرفیت زوج خود به خواسته صدور حکم
طلاق تقدیم دادگاه یاد شده فوق گردید دادگاه مذکوردرمقام رسیدگی
برآمد زوجه در دادگاه عنوان کرد زوج من به اتهام قتل عمددر حال
بررسی حکم قصاص است ومدت 6 سال است در زندان به سر می بردواقعا"
ادامه این وضع برای من غیرقابل تحمل است و به عسروحرج دچار
گردیه ام راه نجاتی جز طلاق نمی بینم و لذا خواستار طلاق می باشم
دادگاه به استناد ماده 1130 قانون مدنی خوانده زوج را محکوم به
طلاق زوجه هخود نموده که حکم مزبور در فرجه قانونی از جانب زوج
اعتراض شدتقاضای تجدیدنظر نموده است دادگاه با ملاحظه آن ضمن رد
اعتراض وبقاء به رای خود دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور
صادر کرده در شعبه 33 دیوان عالی مطرح نتیجه آن اعلام می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000
عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند0

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده کلاسه بالا وامعان نظردرآن درخواست
تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر
مصوب سال 67انطباق ندارد وبا رد درخواست تجدیدنظر حکم شماره فوق
دادگاه یاد شده ابرام می گردد پرونده به مرجع مربوط ارجاع داده
می شود0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3902
تاریخ تصویب :
1371/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :