جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


رای شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
دادخواستی از جانب زوج به طرفیت زوجه خود به خواسته تمکین
و همچنین دادخوساتی از جانب زوجه به طرفیت زوج به خواسته صدور
حکم طلاق تقدیم دادگاه یاد شده فوق گردید دادگاه مذکور در مقام
رسیدگی بر امد زوجه در دادگاه عنوان کرد زوج مرض صعب العلاج دارد
که غشو می باشد و من قب لاز ازدواج نمی دانستم زوج منکر آن شدزوجه
پیشنهاد کرد اگر زوج معتقد است سالم است ومبتلا به غش نیست سوگند
شرعی یاد کنند ولیکن زوج قبول نکرد و قسم را به زوجه ردکرد زوج
با جمیع شرائط سوگند یاد کرد که شوهرش غشو می باشد و من پیش از
عقد ازدواج علم واطلاع نداشتم اکنون می ترسم با وی زندگی کنم همه
حقوق خود را در قبال طلاق به زوج بذل می کنم زوج حاضر به طلاق زوجه
خود نمی باشد و از طرفی با امضاء شرائط ضمن عقد به ویژه بند 3از
شرائط مندرج ضمن عقد نکاح که به زوجه وکالت بلاعزل داده است در
صورت ابتلا به مرض صعب العلاج به حدی که دوام زناشوئی را برای زوجه
غیر ممکن سازد در صورت ثبوت که دادگاه نیز آن را احراز کرده و
حق استفاده از این شراط در قبال طلاق را برای زوجه مشروع دانسته
و لذا دادگاه اجازه طلاق خلع را با بذل تمام مهریه و نفقه گذشته
به زوج در قبلا طلاق انطباق ماده 1130 قانون مدنی حکم طلاق خلع را
برای زوجه صادر کرده و اما نسبت به دادخواست زوج با توجه به صدور
حکم طلاق بلاوجه است و رد نموده حکم صادره به آنان ابلاغ درفرجه
قانونی از جانب زوج اعتراض شد تقاضای تجدیدنظر نموده است دادگاه
با ملاحظه آنان با بقاء برای خود دستور ارسال پرونده به دیوان
عالی کشور صادر کرده در شعبه 33 دیوان عالی مطرح نتیجه آن اعلام
می گردد0
هیئت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000
عضو ممیز واوارق پرونده نسبت به دادنامه شماره 29844845/7/71
فرجامخواسته مشاور نموده چنین رای می دهند0

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده کلاسه 484/471/71 وامعان نظر در
آن درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون
تجدیدنظر مصوب سال 67 انطباق ندارد و با رد درخواست تجدیدنظر
حکم شماره فوق دادگاه یاد شده ابرام می گردد پرونده ب مرجع مربوط
ارجاع داده می شود0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3073
تاریخ تصویب :
1372/02/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :