جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


دادگاه حقوقی یک ورامین قائم مقام مدنی خاص

رای دادگاه
در خصوص دعوی الف به طرفیت ب دایر بر صدور حکم بر فسخ نکاح
مطابق ماده 1128 قانون مدنی خواهان بشرح دادخواست توضیح داده که
در تاریخ 18/8/67 با خوانده فوق ازدواج کرده هنوز یک هفته از
ازدواجشان نگذشته بوده که متوجه می شود همسرش مبتلا به بیماری
صرع بوه که موضوع را با خانواده همسرش در میان می گذارند آنها
اعلام می دارند که حالت غش بر اثر سردی مزاج است از آن زمان تا
کنون چندین با ربه حالت غش دچار شده چون این بمیاری را قبل از
ازدواج داشته و از او کتمان کرده بوده انددرخواست فسخ نکاح نموده
خوانده در پاسخ اعلام می دارد که بیماری غش نداشته ودرخانه خواهان
بیمار شده است و ضمنا" به استناد ماده 1131 درخواست رد دعوی را
نمودهاست ه با عنایت به مراتب مذکور و مفاد دادخواست تقدیمی
خواهانو محتویات پرونده که دلالت دارد از تاریخ ازدواج خواهان و
خوانده حدود سه سال سپری شده واز همدیگر دارای اولاد بوده و پس
از اطلاع از بیماری نیز خواهان به زندگی مشترک ادامه داده و با
توجه به اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست بیش از دو سال نیم از
ازدواج آنان سپری شده و نظر به اینکه حسب ماده 1131 قانون خیار
فسخ فوری بوده و طرفی ه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ
نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود علیهذا به جهت ساقط شدن
حق فسخ حکم برد دعوی اصدر و اعلام می گردد0 رای صادره ظرف ده روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می باشد0
رای شعبه 30 دیوان عالی کشوردر خصوص دادنامه فوق الذکر:

رای
تجدینظرخواه اعتراضی که با موردی از موارد قانونی انطباق
نماید به عمل نیاورده و با توجه به مندرجات پرونده وادله ابرازی
اشکالی نیز از این حیث برد دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست
لذا آن را ابرام می نماید هرچند صرع از موجبات فسخ نکاح نمی باشد (17/191/30 )

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
732
تاریخ تصویب :
1370/11/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :