جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


سئوال: در مورد ملک مشاعی که ششدانگ آن در اجاره است بعضی از مالکین تقاضای تخلیه ید مستاجر نسبت به سهام خود را نموده اند آیا چنین تقاضائی قابل رسیدگی است یا نه ؟ و در صورت صدور حکم نحوه اجراء آن چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در نقاطی که قانون موجر و مستاجر اجراء میشوددرموردیکه مستاجر ملک مشاع راجع به پرداخت اجاره بهای یکی ازمالکین مشاعی تخلف نموده باشد قطع نظر از مقررات قانون مدنی درباره املاک مشاعی و اجاره بهای ملک مشاعی مووضع ماده 475قانونی مدنی بر حسب مستفاد از صدر ماده 14 قانون موجر ومستاجرمالک وموجر سهم مشاعی میتواند نسبت به سهم مشاعی خوددرخاست تخلیه از دادگاه بنماید و نحوه اجرای این حکم نیز در قسمت اخیرصدر ماده 14 مذکور بعبارت ومحل تخلیه میشود ذکر شده ومستفاد از عبارت مذکور اینست که درمقام اجرای حکم ششدانگ مورداجاره برحسب مستنبط از ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی وهمچنین مقررات قانون مدنی در باب شرکت ، تصرف محکوم له و موجرمربوط در ملک مشاع تخلیه شده تابع مقررات املاک مشاع خواهد بود0با توجه بمراتب بالا که تخلیه سهم مشاع موجر مستلزم تخلیه ششدانگ مورد اجاره میباشد و اشاعه نیز مفید همین معنی است لذامالک و موجر سهم مشاع علاوه بر اینکه حق درخواست تخلیه سهم مشاع خود را دارد میتوند درخواست تخلیه ششدانگ مورد اجاره رانیز بنماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
792
تاریخ تصویب :
1361/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :