جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


سئوال:
1 - آیا مطابق قانون ایران امکان توقیف اموال و ذخائر دولت وجود دارد یا خیر؟
2 - آیا مطابق قوانین ایران جز در موردیکه قبلا" دولت صلاحیت دادگاههای خارجی را قبول کرده باشد آیا ممکنست دولت ایران رابه دادگاههای غیرایرانی جلب نمود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 - با توجه به تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 = قانون بودجه سال 2537 = دائربراینکه بدهی دولت مربوط به محکوم به باید از محل اعتبار مخصوصی که پیش بینی شده تامین گردد لذا توقیف اموال دولت بعنوان تامین خواسته و یادرصورت صدور احکام محکومیت برای استیفای محکوم به جائزنمیباشد0
2 - نظر به حاکمیت دولت جز در مواردیکه دولت صالحیت دادگاه خارجی را بموجب قرارداد یا عهود و پیمانهای بین المللی پذیرفته باشد جلب دولت ایران به دادگاههای خارجی از نظرقوانی ایران معتبر نیست.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5685
تاریخ تصویب :
1358/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :