جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


ماده 1 - جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات های نظارت شهرستان با حضور 4 نفر از اعضا و هیاتهای نظارت استان با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آن با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت تساوی آرا در تصمیم گیریها، رای تصمیمی که رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است .
تبصره 2 - اعضای هیات های نظارت استان و شهرستان با پیشنهاد مجمع
نمایندگان استان تعیین می شوند. مجمع مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ هیات مرکزی نظارت ، افراد مورد نظر را معرفی نماید. در غیر این صورت هیات مرکزی نظارت راسا اقدام خواهد کرد.
ماده 2 - هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری می تواند برای انجام مسئولیت محوله ، محل کار خود را در مجلس شورای اسلامی تعیین نماید و هیات نظارت استان و شهرستان نیز می توانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند و وزارت کشور مکلف است با هیات های مذکور همکاری نماید.
ماده 3 - هیات مرکزی نظارت ، بر انتخابات شوراهای مرکزی نظارت خواهد کرد.
ماده 4 - نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری به طرق زیر صورت می گیرد:
الف - گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن .
ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیاتهای اجرایی و مباشرین وزارت کشور.
ج - رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات .
د - تعیین ناظر در تمام هیاتهای مربوط به انتخابات .
تبصره - هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از
کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
ماده 5 - هیاتهای اجرایی موظفند هیاتهای نظارت مربوط را در جریان کلیه امور آن استان یا شهرستان قرار دهند.
ماده 6 - در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان در حوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سو جریان یا تخلفی مشاهده کنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات عالی نظارت استانها مکلفند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند
و در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.
ماده 7 - نظر هیات مرکزی نظارت در مورد ابطال یا توقف انتخابات در
صورت وجود اسناد و مدارک مثبته مبتنی بر قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشوری قطعی و لازم الاجرا است و جز هیات مرکزی نظارت مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
ماده 8 - اعتبار لازم جهت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری از محل اعتبارات مجلس شورای اسلامی پرداخت خواهد شد.
ماده 9 - وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.
ماده 10 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه هیات مرکزی نظارت در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیات اجرایی ، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کنند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد، انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می دارد.
ماده 11 - هیات های اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند.
در هر مورد که وجود امضای هیات های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است
ماده 12 - آیین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشوری موضوع ماده 72 قانون مذکور و همچنین آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 13 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و کلیه قوانین و
مقررات مغایر با آن ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/2/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13457
تاریخ تصویب :
1370/02/03
تاریخ ابلاغ :
1370/03/01
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :