جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


ماده واحده - کارکنان و مستمری بگیران دادستانی کل که قبلا در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بوده اند و کارکنان دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی ، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح به استثنا قضات و کارگران ، مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره 1 - کارکنانی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل دو سال خدمت تمام وقت در این دستگاهها بوده باشند به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته و سایر کارکنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری پس از گذراندن دوره آزمایشی به رسمی تبدیل خواهند شد.
تبصره 2 - در تعیین گروه شغلی کارکنان به هنگام تبدیل وضع به رسمی ، شغل مورد تصدی آنان در تاریخ تصویب این قانون ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
تبصره 3 - کلیه سوابق خدمت تمام وقت کارکنان در دستگاههای موضوع این قانون از لحاظ پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی آنان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 4 - کارکنان دستگاههای موضوع این قانون به هنگام تبدیل وضع از شرط حداکثر سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری معاف خواهند بود.
تبصره 5 - کسور بازنشستگی سهم کارکنانی که به مستخدم رسمی تبدیل وضع می یابند بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دستگاههای موضوع این قانون بر اساس آخرین حقوق و فوق العاده شغل دریافتی قبل از اجرای این قانون طبق قانون استخدام کشوری حداکثر ظرف 60 ماه از آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد و کسور بازنشستگی سهم دستگاه بابت مدت مذکور طبق مقررات قانون استخدام کشوری ظرف مدت سه سال توسط این دستگاهها به صندوق مزبور پرداخت خواهد شد.
تبصره 6 - تشکیلات مربوط به دستگاههای این ماده وسیله وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 7 - آیین نامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب ، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون بلااثر خواهد
بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/2/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13475
تاریخ تصویب :
1370/02/11
تاریخ ابلاغ :
1370/03/26
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :