جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده زیر تحت عنوان ماده 9 به قانون اساسنامه کتابخانه
ملی جمهوری اسلامی ایران الحاق می گردد:
ماده 9 - کلیه اموال منقول و ساختمان اصلی کتابخانه ملی (واقع در خیابان امام خمینی ) و داراییها و تعهدات کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که در زمان تصویب اساسنامه تحت اختیار و استفاده کامل آن کتابخانه بوده است ، از وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتزع و به کتابخانه مذکور منتقل می شود.
تبصره - سایر ساختمانهایی که در حال حاضر در اختیار کتابخانه ملی ایران می باشد، با حفظ مالکیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی تا زمان اتمام ساختمان جدید کتابخانه ، به طور کامل و با تمام امکانات موجود در اختیار کتابخانه خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/3/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
13493
تاریخ تصویب :
1370/03/19
تاریخ ابلاغ :
1370/04/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :