جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون دانشگاههای علوم پزشکی و
موسسات آموزشی و پژوهشی تابعه و وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشمول قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضا هیات علمی و اعضا غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 7/5/1365 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وظایف و اختیاراتی که در قانون مزبور برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی لحاظ شده در حدود این قانون عهده دار خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/5/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
13539
تاریخ تصویب :
1370/05/08
تاریخ ابلاغ :
1370/06/13
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :