جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


سوال :آیادرخواست تجدیدنظر،اجراءحکم حقوقی راکه نسبت به آن اجرائیه صادرشده است متوقف می سازد؟

نظریه اداره حقوقی
توقیف اجرائیه بایستی باصدور قرار مقتضی و رعایت مقررات مربوطه وسیله حاکم دادگاه صورت پذیرد و صرف درخواست تجدیدنظرموجب توقیف اجراءحکم حقوقی نمیباشد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
7969
تاریخ تصویب :
1373/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :