جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


سوال : باتوجه به تشکیل دادگاههای عمومی وباعنایت به قانون تجدید احکام دادگاههای آیاگرفتن خسارت احتمالی موضوع ماده 542 قانون آئین دادرسی مدنی به اعتبارخود باقیست یاخیر؟

نظریه اداره حقوقی
بالحاظ مفهوم مخالف ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وماده 15 قانون تجدیدنظرآراءدادگاههای مصوب سال 72 اصل دراحکام حقوقی قطعیت آنست ،تقاضای تجدیدنظرمانع اجرای حکم نیست مگراینکه دادگاه صادرکننده رای یادادگاه تجدیدنظر قراری در این خصوص صادر نماید وبااین نظر اجراء مقررات ماده 542 قانون آئین دادرسی مدنی برای مرجع صدورقرارلازم الرعایه بوده وکماکان اعتبارقانونی دارد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
151
تاریخ تصویب :
1374/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :