جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


سوال :آیامدت واخوای ازآراء غیابی دادگاههای عمومی کماکان ده روز است یااینکه بااستدلال به قاعده وحدت ملاک وتنقیح مناط مهلت ومدت بیست روزشامل آراء غیابی محاکم عمومی نیز میشودوماده 174 قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص مهلت ده روز بکلی نسخ شده است ؟

نظریه اداره حقوقی
درموردقانون تشکیل دادگاههای عمومی واتقلاب نظرباینک ه مقررات این قانون ضابطه مذکوربرای واخواهی ومهلت ده روزرانسخ نکرده است لذا درصورت اجرای این قانون احکام غیابی قابل واخواهی بوده ومهلت آن ده روزمیباشد.

مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
128
تاریخ تصویب :
1374/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :