جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 3/7212
شماره پرونده : 234/25
تاریخ رسیدگی : 24/5/1372
فرجامخواه : آقای ((الف )) باوکالت ((ب ))
فرجامخوانده : شورای مرکزی اصناف ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 7248صادره ازدادگاه حقوقی یک ..
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هئیت شعبه : آقایان

خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 27/3/71 آقای ((د))به وکالت از شورای مرکزی اصناف ...به طرفیت آقای ((الف ))دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 3 دانگ مشاع پلاک 2329 بخش ...گرمابه بلور و فروعات مقوم به مبلغ 000،000،2 ریال تقدیم و به استناد قرارداد معرفی نامه ورسید وجه ودرخواست تفکیک ودستور شهرداری و نامه 5/4/68تقاضای رسیدگی نموده است .
دادگاه حقوقی باتوجه به افزایش بهای خواسته درتاریخ 25/5/71 به اعتبارصلاحیت دادگاه حقوقی یک ...قرارعدم صلاحیت صادرکرده است .
آقای ((ب )) به وکالت ازخوانده واردشده است وخواهان راغیر ذیسمت وغیرذینفع قلمدادوبه سمت وکیل خواهان نیزایرادکرده است واعلام داشته موضوع معامله زمین بوده است که معامله آن ممنوع می باشدوقرارداد قولنامه است ولازم الوفانیست وطرف تعهدات خودرادرپرداخت به موقع وجه انجام نداده وازانجام معامله اعراض کرده وبه بهانه جویی متوسل ونماینده موکل راقبول نکرده است وتحقیق ازمطلعین پنجگانه مورد تقاضااست . دادگاه درتاریخ 14/11/71 پس ازختم مذاکرات قرارتحقیق از گواهان وکیل خوانده راصادرنموده ودرتاریخ 7/2/72 ازشش نفراستطلاع وپایان دادرسی رااعلام وچنین انشاءرای کرده است :
(دعوی ...باتجه به قراردادومبایعه نامه مورخ 3/4/67...و به شرح نامه مورخ 5/4/68 که فروشنده زمین شخصی را... به عنوان نماینده خود جهت افراز وتفکیک وانتقال قطعی به اداره بازرگانی ...معرفی نموده و پرداخت مبلغ 500 هزارتومان ازبابت ثمن معامله به فروشنده زمین واقدامات اولیه درجهت نقل وانتقال زمین به نظردادگاه ثابت بوده وبارد ایرادات ...نظرباینکه نفس معامله انجام شده عقد بیع صحیح وشرعی بوده وهیچ مخالفتی بااصول وموازین نداشته وندارد... خوانده رابه تنظیم سند رسمی وانتقال دانگ مشاع پلاک 2329 بخش ... درحق شورای مرکزی اصناف ...ملزم می نماید...)که منتهی به تجدید نظرخواهی شده است .اعتراض این است که تعبیراز قولنامه به مبایعه نامه مخالف مفادآن است وتعهدنامه می باشدوطرف عملا"ازانجام معامله خودداری کرده است وموکل ازاودومیلیون ازبابت قسمتی ازثمن خواسته است ونداده است وحاضربرای انتقال نشده است وبهانه جوییهای اورا گواهان تصدیق کرده اند.امتناع وخودداری اودرمدت بیش از3سال مصداق بارزفسخ واقاله قراردادمی باشد وبه مادتین 283 و284 قانون مدنی استنادمی شود.اعتراضنامه عینا"هنگام شورقرائت می گردد.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید وپس ازقرائت گزارش آقای ... عضوممیزواوراق پرونده ومشاوره چنین رای میدهد:
((بسمه تعالی .طبق ماده 341 قانون مدنی ممکن است برای تسلیم تمام یاقسمتی ازمبیع یابرای تادیه تمام یاقسمتی ازثمن اجلی قرارداده شود.وطبق قرارداد 30/4/67 بین آقای ((الف ))وشورای مرکزی اصناف .. توافق شده است که سه دانگ اززمین گرمابه ...ازقرارمترمربعی 50000 ریال موردمعامله قرارگیردوتمام تشریفات تفکیک ومراجعه به ادارات ثبت وشهرداری به عهده شوراومالیات نوسازی به عهده فروشنده حق محضر بالمناصفه خواهدبودوقرارشده است ازتاریخ 1/5/67ازطریق دفترخانه استعلام گردد. مستند مزبورراجع به مساحت وتحویل ونیز پرداخت ثمن حکایتی ندارد. بااین وصف قطع نظراز مقررات قانونی ثبت بر اساس قانون مدنی نیزمستندمزبوررانمی توان بیع نامه تلقی نمود.
بنابه مراتب وبا قطع نظرازاینکه وضعیت ثبتی استعلام نگردیده ودر رابطه باتشخیص ازاداره زمین شهری استعلام بعمل نیامده ودررابطه با وضعیت تصرف و موعدانجام معامله دردفترخانه و موعد پرداخت ثمن و سوابق موجوداخذتوضیح ورسیدگی موردتوجه قرارنگرفته است وباقطع نظر ازاینکه دادگاه براساس نظری که اتخاذ نموده است در رابطه باثمن برخوردی نکرده است اساسا"به این علت که مستندقرارداد تلقی نشده است ودررابطه باتعهدات هریک ازدوطرف وموعدآن واینکه خواهان که انجام تعهدطرف دیگررامی خواهدخودتعهدات خودرادرموعد مقرریاموعد پذیرفتنی درعرف انجام داده است یاخیربررسی واظهارنظرصورت نگرفته وانشاءرای مبتنی برچنین استنتاجی نیست .دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ورسیدگی مجددبه دادگاه حقوقی یک ...محول می گردد.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
82
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
234
تاریخ تصویب :
1372/05/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :