جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1423/4835
شماره دادنامه : 661/23
تاریخ رسیدگی : 29/11/69
موضوع رسیدگی : نظریه شعبه نهم دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 23دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : بانو((ک ))درتاریخ 4/9/65 دادخواستی به طرفیت آقای ((ه))وخانم ((ش ))باوکالت پدرشان آقای ((ج )) به خواسته الزام خواندگان به تفکیک آپارتمان جزوپلاک ثبتی ...وانتقال رسمی آن مقوم پنج میلیون وپانصدهزار ریال به دادگاههای حقوقی یک ...تقدیم که رسیدگی به شعبه نهم دادگاه حقوقی یک ...ارجاع وبه خلاصه مدعی است که آپارتمان مزبورراازوکیل قانونی دونفرخوانده خریداری کرده ومبلغ سه میلیون ریال آن راپرداخته ومابقی پس ازتفکیک رسمی و انتقال قطعی خواهد پرداخت .باارسال اظهارنامه خواندگان حاضربه انجام معامله نشده و ملک به تصرف اینجانب درآمده است تقاضای صدورحکم بر اساس خواسته کرده است .دادگاه باتعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین واعطای گواهی به بانوی خواهان برای مراجعه به دفترخانه اسنادرسمی شماره 112...برای وصول رونوشت سندوکالت که به موجب آن سندعادی تنظیم گردیده واستعلام وضعیت ثبتی ملک و وصول پاسخ و استماع اظهارات وکلای طرفین توضیح اینکه آقای ...به وکالت ازخواندگان وآقای ...به وکالت ازخواهان در دعوی مداخله نموده اند.وکیل خواندگان باحضوردردادگاه وارسال لایحه دفاعا"اعلام داشته درتاریخ وقوع معامله خواهان مجوزخریدمسکن نداشته باتوجه به مواد196و197قانون مدنی معامله صوری بوده وقولنامه ابراز شده به هیچ وجه ازمصادیق مبایعه نامه نیست .پدر موکلین حق انجام معامله رانداشته ملک درزمان معامله درتصرف مستاجربوده چگونه پدر موکلین آن رامی توانسته تحویل دهدودرخواست الزام به تفکیک نادرست است ردآن تقاضا می شود.قولنامه برخلاف قانون نحوه معاملات واحدهای مسکونی مصوب سال 60بوده است .دادگاه قرارارجاع امربه کارشناس صادر {کرد}پس ازوصول نظریه کارشناس وابلاغ آن به طرفین ودعوت کارشناس برای اخذتوضیح وارائه سند معامله دیگری از طرف وکیل خواندگان و استرداددعوی تفکیک آپارتمان ازطرف وکیل خواهان پس ازکسب نظرآقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به پاسخ استعلام ثبت مالکیت خواندگان رامحرزتشخیص وقرار ابرازی ازطرف وکیل خواندگان راموثر در مقام ندانسته اظهارنظر به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مالکیت طبقه سوم خانه موردمعامله موضوع قرارداد مورخ 10/6/61و منضمات وملحقات آن به خواهان درقبال دریافت بقیه ثمن معامله از خواهان نموده وخواندگان رابه پرداخت 100285ریال درحق خواهان محکوم دانسته ،درموردتفکیک ملک به لحاظ استرداددعوی قرار رد دعوی صادر نموده است .وکیل خواندگان به نظریه دادگاه اعتراض کرده پرونده به دیوان عالی کشورواصل وبه این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید.پس ازقرائت اوراق پرونده و گزارش عضوممیزمشاوره نموده چنین رای می دهد:
((اعتراض وکیل خوانده تکرارمطالبی است که درمرحله بدوی عنوان شده ودادگاه باتوجه به اعتراضات عنوان شده اظهارنظرکرده است .با توجه به اوراق ومندرجات پرونده ورسیدگیهای انجام شده واینکه سندمعامله باتوافق مستاجرملک مزبورتنظیم شده است نظریه دادگاه صحیح وبلااشکال است وتایدمی شود.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
82
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
661
تاریخ تصویب :
1369/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :