جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

329 شماره 46هفته دادگستری صفحه 397

شخصی با موافقت محکوم له از محکوم علهی ضمانت مینماید که محکوم به را دفعه واخده و یا باقساط معین بپردازد و بعد از تعهد و ضمانت خود عدول مینماید، آیا اجرای دادگستری میتواند بتقاضای محکوم له محکوم به را از ضامن وصول ناید یا خیر؟
با توجه بمواد698 قانون مدنی و ماده 251 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 698 بعد از اینکه ضمان بصور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن بمضمون له مشغول می شود.
ماده 251 پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرائی برگ نامبرده محکوم علهی وکسی که برای تامین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می شود و هرگاه محکوم علیه در ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائی مفاد حکم را اجرا ننمو محکوم به از ضامن بترتیبی که برای اجرای احکام مقرر است وصول می شود.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 18/10/1344 چنین اظهارنظر کرده است :
در هر مودر که شخص ثالثی با موافقت محکوم له بدهی محکوم علیه را ضمانت نماید پس از وقوع عقد ضمان بنحو صحت ذمه مدیون به صراحت ماده 698 قاننن مدنی بری میگردد و ذمه ضامن درمقابل محکوم له مشغول میشود و عدول ضامن از ضمانت موردی نداردودر صورت امتناع ضامن از تادیه دین توقیف اموال ضامن بتجویزماده 251 قانون آئین دادرسی مدنی و بر طبق مقررات اجرای احکام حقوقی خالی از اشکال است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
329
تاریخ تصویب :
1344/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :