جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

330 شماره 32 هفته دادگستری صفحه 117

چنانچه محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه پلاکی را بعنوان مال خود معرفی نماید، آیا باید دلیلی هم بر مالکیت خود تسلیم کندیا صرف معرفی پلاک کافی خواهد بود؟
در مورد سئوال فوق کمییون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 14/1/1344 چنین اظهار نظر کرده است :
در مورد اموال غیرمنقول صرف معرفی شماره پلاک کافی نیست و باید دلیل مالکیت نیز تسلیم دایره اجرا شود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
330
تاریخ تصویب :
1344/01/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :