جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 25/127624/7436
شماره دادنامه : 600و599/25
تاریخ رسیدگی : 28/9/1372
فرجامخواه : ((الف ))
فرجامخوانده : ((ب ))باوکالت ((ج ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 128229 صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 25دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 4/4/70((ج ))وکیل دادگستری به وکالت ((ب ))دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از 6دانگ پلاک ...بخش 11...مقوم به 2100000 ریال به طرفیت دکتر((د)) و((الف ))اقامه نموده ونتیجه چنین توضیح داده ((د))به ((الف ))وکالت می دهد به شهرداری مراجعه برای پلاک مذکورپروانه احداث بنابگیرد. پس ازاحداث بناملک به نام ...می شود...پس ارانجام وکالت واحداث بناتامرحله سفت کاری به موجب مبایعه نامه 18/3/62سه دانگ ((د)) رادرقبال سی وچهارمیلیون ریال به موکل واگذارمی کندوثمن معامله رادریافت می نماید.وی اضافه نموده بعدازاتمام ساختمان طبقه بالای هم کف طبق تقسیم نامه عادی به تصرف موکل داده شده و درآن موکل ساکن است ضمن اینکه ((د)) باانتقال موافق است خوانده ردیف 2 به انتقال تمایل نداردومحکومیت خواندگان رابه شرح فوق درخواست می نمایم وکیل خواهان به تاریخ 16/11/70 دعوی جلب ثالث به طرفیت ((ه ))فرزنذ ((د))که مالک سه دانگ دیگر وبا((د))شریک الملک بوده اقامه نمودو درخواست رسیدگی توام دودعوی رانموده است .((د)) دفاعا"وخلاصتا"در صورتجلسه ...دعوی اصلی وجلب ثالث نتیجه چنین توضیح داده :
من مالک رابه ((الف )) فروختم . خانمش رادرمعامله نمی شناسم . ثمن معامله هفت میلیون ریال بوده که شش میلیون و سیصد هزار ریال را پرداخته هفتادهزارتومان مانده که بدهکاراست وبقیه جریمه است که هر وقت حاضرباشندوکارهای وکالتی را انجام داده محل رابه نام ایشان می نمایم ودراین زمینه قراردادی تنظیم نشده وشفاهی بوده سه دانگ به نام ((ه ))دخترم می باشد.ازاووکالتنامه دارم .خوانده ردیف 2نتیتجتا" ودفاعا"اظهارنموده من شش دانگ رااز((د)) خریدم هفتصد هزارتومان بابت جریمه است وبدهی راقبول دارم .سه دانگ از6دانگ رابه خواهان واگذارنمودم .وی ضمن شرح مبسوطی نتیجه اظهار نموده خواهان شرایط مندرج درقولنامه رارعایت نکرده معامله رافسخ شده اعلام نمودم واز نظرمن خواهان مالک نیست بلکه مستاجر است واگر دادگاه وی راصالح بداندفقط درمورددودانگ خواسته خوهان نافذ است .((ه ))لایحه داده به شماره ...ومتذکر شده پدرم ((د)) وکیل اینجانب است اظهارات ایشان به منزله اظهارات اینجانب است .وکیل خواهان در مقام توضیح دادگاه راجع به ثمن معامله اظهار داشته قیمت کل ملک 68000000 ریال است که سهم سه دانگ موکل 3400000 تومان است مبلغ 16000000 ریال به موجب چک ...بانک ...و مبلغ 3000000 ریال طی چک ... پرداخت شده ودر موردچک ...به موجب رسید 14/6/62مبلغ صدویازده هزارتومان نقد و83 هزارتومان طی یک فقره چک ...بابت چک ...بانک ... به خوانده ردیف 2پرداخت شده ودرموردهمین چک درتاریخ 6/5/65مبلغ یک میلیون ودویست وهشتادهزارریال طی چک ...بانک ...ومبلغ 4200000 ریال جمعا"1700000 ریال به خوانده ردیف پرداخت شده همچنین به تاریخ 11/4/62 مبلغ هفت میلیون ریال بابت همین چک به عهده بانک ...شعبه ...طی چک 586115ریال پرداخت شده وفتوکپی چک ...بابت همین چک به مبلغ 3300000 ریال وچک شماره ...مبلغ 1000000 ریال بابت چک ...که باتوجه به مراتب فوق 15000000ریال چک 103،586ریال پرداخت شده و درموردچک ...مبلغ 1700000ریال طی چک ...بانک ...پرداخت شده که ازمبلغ چک اخیرمبلغ 1200000بابت تنظیم مقدمات سندبوده است وموکل طبق تقسیم نامه عادی درملک خودش سکونت دارد.خوانده ردیف 2اظهارداشته قراربوده است 2 دانگ رابه خواهان واگذارنمایم درموردپرداخت ثمن معامله به جزرقم 1300000ریال همه راقبول دارم .درضمن درمورد چک 1200000 ریال که تاریخ آن 62بوده نپرداخته طبق قراردادمعامله فسخ است .
دادگاه درجلسه فوق العاده 2/3/72 باملاحظه پاسخ نامه اداره ثبت اسنادختم رسیدگی رااعلام ومبادرت به صدورحکم نموده نتیجه به شرح زیر:نظربه اینکه خوانده ردیف 1 اصالتا"درمورد سه دانگ پلاک ...بخش 11...و وکالتا"وتنفیذا"به استنادوکالتنامه ...ومویدا"به شرح لایحه خوانده ردیف 3دایربه تاییداقدامات خوانده ردیف 1(پدر)درپلاک مذکور سه دانگ مشاع خانم ((ه ))دراعیان احداثی رابه موجب اقراروی درجلسه 15/11/70به خوانده ردیف 2واگذارواعلام داشته که ازبابت این واگذاری خوانده ردیف 2 مبلغ سه میلیون ریال بدهکاراست هرساعتی که ایشان آماده باشند وکارهای وکالتنامه ... دفتر283...را انجام داد محل رابه نام ایشان می نمایم ودرجلسه مورخ 17/4/71اظهارنموده که تمام مخارج شهرداری ومالیات وغیره تاوقتی که دردفترخانه سندبه امضاء می رسد برعهده ((الف ))است وپس ازپرداخت سیصدهزارتومان بقیه ثمن معامله حاضربه امضاء سندمی باشد ونظربه اینکه خوانده ردیف 2 طی قرارداد 18/3/62وتوافقنامه وقراردادساختمانی مورخ 6/5/62وتقسیم نامه تنظیمی بین وی وخواهان سه دانگ از6 دانگ ملک احداثی درپلاک یادشده رادرقبال 34 میلیون ریال به خواهان و اگذارنموده و ثمن معامله رابه جزمبلغ 1300000 ریال طی چکهای مندرج درقراردادهای مستند دعوی ورسیدهای ابرازی وکیل خواهان ومستندا"به اقرارخوانده مزبوردرجلسه 8/10/71 درمحضردادگاه دریافت داشته ومتعهد بوده که موردمعامله راازطریق حاضرنمودن خوانده ردیف اول دردفتراسنادرسمی به خواهان ثبت نمایدونظربه اینکه وجه التزام تعیین شده درقرارداد 6/5/62دلیل براختیارخوانده ردیف 2 به انصراف ازمعامله نبوده بلکه باتوجه به مفادقراردادهای تنظیمی واخذقسمتی دیگرازثمن معامله در تاریخ موخربرقراردادهاحکایت ازالزام وی به انجام تهد داردوموید تحکیم قرارداد است نظر به اینکه خواهان در معامله سه دانگ پلاک 70/951قانونا"قائم مقام خوانده ردیف 2 می باشد وباتوجه به پاسخ استعلام ثبتی واصله ...مالکیت خواندگان ردیف اول وسوم درپلاک مزبور تاییدگردیده وباعنایت به مدافعات خوانده ردیف 2 به شرح لوایح و اظهارت وی دردادگاه که مفیدوموثردرمقام نمی باشد وتوجه به قرائن موجوددرپرونده دعوی خواهان به نظرثابت است وحکم به الزام خواندگان اول وسوم به حضوردردفتراسنادرسمی وتنظیم سندانتقال سه دانگ مشاع ازشش دانگ یک دستگاه ساختمان واقع در پلاک ...بخش ... وفق شرایط مندرج درقراردادهای مستند دعوی به نام خواهان صادرواعلام می گردد. بدیهی است خواهان مکلف است قبل از تنظیم سند رسمی انتقال مبلغ 1300000ریال باقیمانده ثمن معامله راجهت پرداخت به خوانده ردیف 2درصندوق دادگاه بسپارد وخوانده ردیف اول درخصوص مطالباتش مبلغ سه میلیون ریال ازخوانده ردیف 2 می توانداز طریق قانون ومراجعه به محاکم صالحه اقدام نماید (128129) ((الف ))فرجامخواهی نموده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده {است }.
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است .باتوجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدوررای می شود:
((بسمه تعالی .بالحاظ مجموع محتویات پرونده وباالتفات به اقدامات طرفین پس ازتنظیم قرارداداولیه ایرادات واعتراضات تجدیدنظرخواه مالا" موثر درنقض دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظردرحدی که ناظربه مشارالیه است نیست .برتشریفات رسیدگی هم اشکالی مشهود نمی باشد علی هذا دادنامه موصوف من حیث نتیجه ابرام می گردد.بدیهی است چنانچه تجدید نظرخواه درارتباط بامصرف برق و غیره خود را ذیحق می داند می تواند به طریق قانونی اقدام کند.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
82
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
600
تاریخ تصویب :
1372/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :