جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 229/5709
شماره دادنامه : 1228/9
تاریخ رسیدگی : 7/10/70
تجدیدنظرخواهان : 1.((الف ))اصالتا"ازطرف خود وبه قیمومت ازطرف صغارمرحوم ((ب )2.((پ ))3.((ت ))4.((ث )) 5.((س )) 6.((ش ))7.((ک ))8.((گ ))فرزندان ((ب ))
تجدیدنظرخوانده : آقایان ((ه ))
موردتجدیدنظر : دادنامه شماره 31105/2/70 صادره ازشعبه اول دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 9 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای ((ه))طی دادخواستی که به طرفیت آقای ((ب )) به دادگاه تقدیم داشته اظهارداشته است که دارای یک باب خانه مسکونی درشهرک ...می باشم که ازطرف دولت به من واگذارشده است و به علت ناآگاهی با خوانده معامله کردم لیکن اکنون اطلاع یافتم که ممنوع المعامله می باشدوتقاضای صدورحکم به فسخ قولنامه مورخ 1/2/66با خریدار(خوانده )رانموده است .دادگاه پس ازرسیدگی واخذ نظریه مشاور چنین نظرداده است :((درخصوص دعوی خواهان علیه خوانده دایربر فسخ قولنامه مورخ 1/2/1366به علت ممنوع المعامله بودن موردمعامله و عدم آگاهی به قانون ودولتی بودن خانه واگذاری به اررش چهارمیلیون ریال نظربه اینکه قولنامه دراموال غیرمنقول که سابقه ثبت دردفتر املاک داردبه استنادماده 46و48 قانون ثبت قابل پذیرش درمحاکم نیست نظربه رد دعوی صادرواعلام می گردد.))
براین نظرخواهان اعتراض کرده وطی لایحه ای اظهارداشته که فروش زمین شهری ممنوع است ومن هم حاضربه فروش نیستم وتقاضای فسخ نظریه دادگاه رانموده است شعبه نهم دیوان عالی کشورپسازرسیدگی طی دادنامه شماره 496/169/8/69چنین رای داده است :
((برنظریه دادگاه اشکال وارداست زیراصرفنظرازاینکه نحوه استدلال دادگاه ملازمه باصدورقرارداشته نه نظریه نه نظریه ،مع ذلک باتوجه به اینکه درخواست فسخ ازخصوصیات معامله است وازطرفی کلیه ارکان بیع درقولنامه مورخ 1/2/66منعکس است ونمی توان سندمزبورراقولنامه (یعنی وعده انجام معامله )تلقی کردولو اینکه درصدرآن قیدقولنامه شده باشدلذانظریه دادگاه تاییدنمی شود.))
پس ازاعاده پرونده به دادگاه خوانده فوت کرده و وارث به دادرسی دعوت شده اند.دادگاه پس ازرسیدگی واخذنظریه مشاورچنین رای داده است : ((درخصوص دعوی خواهان علیه خواندگان جانشینان مرحوم ((ب ))دایربر فسخ قولنامه مورخ 1/2/1366به علت ممنوع المعامله بودن موردمعامله وعدم آگاهی به قانون ودولتی بودن خانه واگذاری به ارزش چهارمیلیون ریال نظربه اینکه به شرح سندرسمی خانه موردمعامله برابرمواد65و 74آیین نامه قانون اراضی شهری حق هرگونه نقل وانتقال ازتاریخ تنظیم سندانتقال ازمالک ملک سلب شده وباتوجه به تاریخ سندعادی فیمابین اصحاب دعوی ودادنامه شماره 169496/8/69شعبه نهم دیوان عالی کشور ونظریه مشاوربه استنادماده 348قانون مدنی حکم به ابطال سندعادی مورخ 1/2/1366 صادر و اعلام می گردد.))
ازاین حکم وارث مرحوم ((ب )) تقاضای تجدیدنظر کرده ودرلایحه ضمیمه دادخواست اظعارداشته اندکه مرحوم مورث مابا آقای تجدیدنظرخوانده مبایعه نامه مورخ 1/2/1366 راتنظیم وازمفهوم ومنطوق سندمزبوررضای طرفین وایجاب وقبول بروقوع معامله معلوم ومشخص است و تمامی ثمن معامله پرداخت شده اقساط بانکی هم کلا"تادیه شده بعلاوه بیع تحویل وبه تصرف خریدارشده است ومطابق شرع انوراسلام وحسب مواد1910و219 قانون مدنی سندمزبورمبایعه نامه بوده ودرنتیجه نافذاست ومنافاتی هم بامادتین 47و48قانون ثبت نداردواضافه کرده اندکه مواد60 و 74 آیین نامه اراضی شهری به خللی به حقوق اینجانبان وارد نمی سازد بلکه مواد مزبورمربوط به فروشنده است نه خریداروضمنا"نامه شماره 9356/149/9/70مدیرکل زمین شهری استان ...راکه طی آن مفادا"اعلام داشته چون پنج سال ازتاریخ گواهی پایان کارسپری شده آقای ((ه)) می تواندپس ازتسویه حساب ملک مزبور را منتقل کندونیزنامه 26/9/1370 بانک مسکن که حاکی ازپرداخت 1924743ریال اقساط وبدهی آقای ((ه)) وبالاخره فتوکپی سندکه حاکی است درتاریخ 2/9/70ازخانه موردمعامله فک رهن شده است رانیزتقدیم کرده اندکه پیوست پرونده است .آقای ((ه)) نیزطی لایحه ای که درپاسخ دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهان ارسال داشته اظهارات قبلی رادردادخواست ولوایح تقدیمی تکراروبه استنادمادتین 47و48قانون ثبت ومقررات قانون زمین شهری معامله را باطل دانسته وخواستارابرام حکم شده است که لوایح طرفین هنگام شورقرائت خواهد شد.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش عضوممیزواوراق پرونده ودادنامه شماره 31105/2/70موردتجدیدنظرمشاوره نموده چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی .بر رای موردتجدیدنظراشکال وارداست زیرابرخلاف استنباط دادگاه رای شماره 16000/8/69 شعبه نهم دیوان عالی کشورسند عادی مورخ 1/2/66راحاوی کلیه بیع صحیح شرعی دانسته واکنون نیز از این نظراشکالی برسندمزبورواردنیست وباتوجه به اینکه قائم مقامان خریدار نسبت به تادیه قروض اقساطی وفک رهن ازسندمورد بحث اقدام کرده و مدیرکل زمین شهری استان ...نیزطی نامه شماره 9356/149/9/70انتقال پلاک موضوع دعوی خوالی ازاشکال دانسته است صدورحکم به ابطال سند عادی مورخ 1/2/1366موردی نداشته وحکم مزبورفاقدوجهه شرعی وقانونی است لذانقض ورسیدگی مجدد به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ...ارجاع می شود.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
82
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1228
تاریخ تصویب :
1370/10/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :