جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1823/5001
شماره دادنامه : 592/23
تاریخ رسیدگی : 18/10/69
موضوع رسیدگی : نظریه مورخ 26/3/69شعبه 5دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 23دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ....

خلاصه جریان پرونده :آقای عباس دادخواستی به طرفیت آقای حسن به خواسته فسخ معامله به علت عدم انجام تعهدوشرایط دربند4و5و9و14و15توافقنامه مورخ 16/4/66وتدلیس ونیرنگ درعدم پرداخت مالیات مندرج درقرارداد مقوم به مبلغ دومیلیون و یکصدهزار ریال به دادگاه حقوقی یک ... تقدیم {داشته }و به شرح دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب توافقنامه مورخ 16/4/66 شش دانگ مستغلات پلاک ثبتی شماره 63/4467 واقع دربخش 5...ملکی خواهان راباجمیع ملحقات ازقبیل آب وفاضلاب و برق وتلفن وغیره به مبلغ 62500000ریال ازاوخریده ومبلغ 950000ریال ازثمن معامله راجهت پرداخت مالیات ملک وسرقفلی نزدخودنگاه داشته ومقرربوده است که با مراجعه به اداره دارایی از محل مبلغ مزبور مالیاتهای متعلقه رابپردازد.ضمنا"کلیه مدارک استعلام شده راجع به تشریفات انجام معامله ازقبیل نوسازی وعوارض وپایان ساختمان شهرداری ناحیه 5...ومفاصا"حساب آب وبرق وتلفن وسندمالکیت به اوتسلیم شده وبا گرفتن وکالتنامه رسمی شماره ...دفتراسناد رسمی شماره ...مقرر بوده است بدون مراجعه خواهان به مراجع مربوطه موجبات انجام معامله رافراهم نمایدلکن باوجوددریافت 000,950ریال وعدم مراجعه به دارایی وتصفیه حساب مالیات متعلقه موجب گردیده است که برگ تشخیص به مبلغ 000,490,21ریال ازطرف دارایی ...جهت خواهان ارسال گردیده وضمنا" مشارالیه به دستورمقامات دارایی ممنوع المعامله و ممنوع الخروج گردد.به موجب اظهارنامه های شماره های ...که درتاریخ ...ابلاغ گردیده خوانده ازوکالت معزول شده است نظربه اینکه اقدامات خوانده مغایر بابندهای 4و5و9و14و15توافقنامه مورخ 16/4/66می باشددرخواست رسیدگی وفسخ معامله وبیع وتحویل عین مبیع می شود.ضمنا"فتوکپی وکالت نامه استنادی وبرگهای پایان ساختمان وتشخیص مالیات واظهارنامه های استنادی وغیره راپیوست دادخواست نموده وبه پرونده ثبتی وگواهی گواهان و استعلام ازاداره آب وبرق وآب وفاضلاب استنادنموده است .پرونده امر به شعبه 5دادگاه حقوقی یک ...ارجاع ودادگاه مرجوع الیه پس ازتعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین وتشکیل جلسه دادرسی وحضوراصحاب دعوی در دادگاه و توضیح خوانده مبنی براینکه خواهان حق عزل وکیل و فسخ معامله رابه موجب وکالتنامه وتوافقنامه ازخودسلب کرده وتکذیب از کلیه جهات دعوی وملاحظه پاسخ خواهان وکسب نظر مشاوربااین استدلال که خواهان اختیارفسخ راازخودساقط کرده اظهارنظربه رد دعوی نموده است .براثر اعتراض خواهان به نظریه دادگاه پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردیدو پس ازبررسی اوراق پرونده و مشاوره به شرح زیر رای می دهد:
((نظربه اینکه توافقنامه مورخ 16/4/66 مستند دعوی پیرو قولنامه مورخ 30/3/66تنظیمی طرفین تحریرگردیده ودادگاه قبل ازملاحظه قولنامه اصلی واطلاع ازمندرجات آن مبادرت به اظهارنظرنموده نظریه معترض عنه به علت نقص رسیدگی قابل تایید نبوده وپرونده جهت رفع نقص مزبور واقدامی به دادگاه اعاده می گردد.)))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
82
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
592
تاریخ تصویب :
1369/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :