×

استفاده از لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 1358 12 27 سالب حق استفاده پاداش مقرر در قرارداد دسته جمعی نیست

استفاده از لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 1358 12 27 سالب حق استفاده پاداش مقرر در قرارداد دسته جمعی نیست

استفاده-از-لایحه-قانون-بازنشستگی-پیش-از-موعد-مشمولین-قانون-تامین-اجتماعی-مصوب-1358-12-27-سالب-حق-استفاده-پاداش-مقرر-در-قرارداد-دسته-جمعی-نیست-
تاریخ : 26/9/70 شماره دادنامه : 130-129-128 کلاسه پرونده: 70/103-

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
استفاده ازلایحه قانون بازنشستگی پیش ازموعد مشمولین قانون تامین مصوب 27/12/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسیله کارگران کارخانجات چیت سازی بهشهروبازنشسته شدن قبل ازاحرازشرائط سنی مقرر دربند5 قرارداددسته جمعی مورخ 18/7/57 سالب حق استفاده ازپاداش مقرردرقراردادمذکور"درقبال هرسال خدمت 15روزآخرین مزدثابت "نبوده ودادنامه شماره 285 لغایت 304 مورخ 18/3/70 شعبه 4 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنامی باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای طبق قسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
تاریخ 26/9/70 شماره دادنامه 130-129-128 کلاسه پرونده 70/103-

70/104-70/105
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف - شعبه نوزدهم دررسیدگی به یرونده کلاسه 69/109 موضوع شکایت آقای رحمت یزدانی بطرفیت :وزارت کارواموراجتماعی بخواسته :
اعتراض به آراءشورای کارگاه وهیاتهای حل اختلاف وهیات عالی طی دادنامه شماره 1051-5/12/69 چنین رای صادرنموده است :باتوجه به شق 5 قرارداد دسته جمعی مورخ 18/7/57 که طی نامه شماره 3686 مورخ 2/10/69طرف شکایت ارسال داشته مقررداشته کارگران متقاضی بازنشستگی واجدشرایط باشندکه برابرهرسال خدمت 15 روزآخرین مزدثابت بعنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهدشدوباعنایت به پاسخ طرف شکایت که حاکیست به افرادفاقد شرایط نیزپاداش پایان خدمت داده شده وخودشاکی هم این موضوع راقبول داردونظربه اینکه مشارالیه اضافه بردریافت وجه معینه درآراءصادره وجوه اضافی مطالبه می نمایدموجه ومستندنمی باشدلذاشکایت وخواسته نامبرده وجاهت قانونی نداردبنیبه مراتب فوق الاشعارحکم به ردشکایت شاکی صادرواعلام می گردد.
ب - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/1418و...موضوع شکایت آقای حسینعلی سوری وغیره بطرفیت وزارت کارواموراجتماعی بخواسته پاداش پایان خدمت طی دادنامه شماره 285 لغایت 304 چنین رای صادرنموده است :برآراءموردشکایت ایرادواشکال وارداست :اولاهیات حل اختلاف اداره کارواموراجتماعی شهرستان بهشهردررای 7/10/62 مقرر داشته که 53 نفرازکارگران بازنشسته سال 1359 کارخانه چیت سازی بهشهر به استنادقرارداددسته جمعی مورخ 18/7/57 حائزشرائط دریافت پاداش خدمت خودطبق بند5 همان قراردادبه ماخذسالی 15 روزآخرین دستمزد می باشندودرمورد692 نفردیگرازکارگران بازنشسته به استنادصورتجلسه مورخ 9/6/59 که هیات مدیره دفترمرکزی شرکت تعهدپرداخت سالی 15 روز پاداش رابراساس قراردادوروال سنتی کارخانه الزامی دانسته ومستندابه نامه 27/6/59 مدیرعامل کارگاه به عنوان وزارت کارواموراجتماعی که پرداخت پاداش مزبوررابه تشویق کارگران مسن به بازنشسته شدن اعلام داشته ومستندابه نامه 29/9/59 مدیرعامل کارخانه به عنوان سازمان صنایع ملی اداره نظارت برصنایع نساجی که مجدداموضوع راموردتاکیدقرارداده است فقط به استنادنامه 23427-2/12/60 معاونت نظارت برروابط کاروامور اجتماعی که اعلام داشته درصورت عدم حصول توافق مبلغ 160000 ریال بعنوان پاداش پایان خدمت قابل طرح درمراجع حل اختلاف می باشد.براساس این نامه هیات حل اختلاف مقررداشته به کارگران مردوزن بازنشسته کارخانه چیت سازی بهشهرکه درسنین کمتراز60و55 سال بازنشسته شده اندبه هریک از آنهامبلغ هشتادهزارریال دیگرپرداخت گرددواگربه متن رای هیات حل اختلاف توجه شودتمام استدلال ودلایل رای بنفع کارگران است وهیات حل اختلاف درمقدمه ومتن رای استحقاق کارگران رابه دریافت پاداش سالیانه 15 روزدرسال تائید،النهایه به استنادنامه 2/12/60 معاونت نظارت بر روابط کاروزارت کارواموراجتماعی که پرداخت پاداش راحداکثربه مبلغ 160000 ریال تجویزنموده رای مذکوراصادرکرده است ودلایل مذکورنشانگر این است که هیات حل اختلاف برخلاف قانون تحت تاثیرنامه معاونت نظارت برروابط کاررای مزبورراصادرنموده که ازنظرقانون این رای ارزش و اعتباری ندارد.ثانیادربند5 قرارداددسته جمعی مورخ 18/7/57 مصرح است بکارگران متقاضی بازنشستگی که واجدشرایط بالاباشندیعنی مرد60 سال وزن 55 ساله باشددربرابرهرسال سابقه خدمت 15 روزآخرین مزدثابت بعنوان پاداش خدمت پرداخت خواهدشدوشرایط مذکوردرقراردادازنظر سن بازنشستگی عینادرماده 76قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده .النهایه لایحه قانونی بازنشستگی پیش ازموعدمشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 25/12/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بارعایت شرایط مقرردر این لایحه شرایط سهل وآسانتری برای بازنشسته شدن کارگران پیش بینی نموده ونتیجتاپاره ای ازکارگران به استنادلایحه مذکورموفق شدندقبل ازرسیدن به سن 60 سال بازنشسته شوندواگرقانونگذاروشورای انقلاب قانونی را تصویب نمایندکه به کارگران اجازه دهدزودترازموعدمقرردرقرارداد مزبوربازنشسته شوندموجب این نمی باشدکه کارگران حق وحقوق ثابته خودرا ازدست بدهندوعلت اینکه درقرارداددسته جمعی مزبورسن مردبرای بازنشستگی 60 سال وسن زن 55 سال پیش بینی شده ازاین جهت بوده است که در آن تاریخ مقررات موجوداجازه بازنشسته شدن پیش ازموعدرانمی داد.ازطرف دیگرهدف شورای انقلاب برای تصویب لایحه مذکوردرآن مقطع زمانی کمک و ارفاق به کارگران بوده ،نه اینکه حقی ازآنان تضییع شودبعلاوه درصدرهمین قراردادمصرح است به منظورتشویق کارگران مسن آن شرکت به بازنشسته شدن این قراردادتنظیم شده ومفاداین قرارداددلالتی ندارداگرکارگران زودتر ازموعدآنهم به تجویزمصوبه شورای انقلاب بازنشسته شوندزدریافت پاداش محروم خواهندشدبرعکس دربند6 قراردادپیش بینی شده درصورتیکه کارگر بعداز60 سال تقاضای بازنشستگی نمایدبرابرهرسال اضافه سن مقداری از پاداش کسرخواهدشدوازاینجهت نیزآراءصادره مخدوش است .ثالثارئیس اداره کارواموراجتماعی بهشهرطی نامه 28/8/60 و21/9/61 به عنوان اداره کارواموراجتماعی استان مازندران ذیحق بودن کارگران رابرای دریافت پاداش معادل سالیانه 15روزتائیدواضافه گردیدبراساس قراردادکتبی سال 1357 منعقده بین کارگران وکارفرماتاسال 59 پاداش کارگران بازنشسته سالیانه 15روزپرداخت شده است وازطرف دیگرمدیر عامل وقت کارخانه طی نامه 29/9/59 به عنوان سازمان صنایع ملی اعلام نموده به موجب قراردادمنعقده بین شرکت وکارگران درسال 1357 تعدادی از کارگران که بازنشسته شده اندبرای هرسال کارکرد15 روزپاداش پرداخت شده ودراین نامه حقانیت کارگران بازنشسته رابرای دریافت پاداش مذکور تائیدنموده است ودرنامه 10/8/62 سرپرست کارگزینی شرکت چیت سازی بهشهربه اداره کارواموراجتماعی بهشهراعلام نموده 130 نفرازکارگران از مزایای قرارداددسته جمعی مورخ 18/7/57 استفاده نموده اندوهمه این دلائل نمایانگراین است درآراءصادره حقوق ثابته وقانونی کارگران ملحوظ نظرواقع نشده است .رابعاتنهامستندهیات حل اختلاف برای ردنمودن شکایت شکات نامه 2/12/60 معاونت نظارت برروابط کاروزارت کاروامور اجتماعی است وحال آنکه مقررات قانون کاراختیارسلب حقوق مکتسبه و ثابته کارگران راکه باانعقادقرارداددسته جمعی براساس روال سنتی کارخانه بشرح محتویات پرونده عمل واجراءمی گردیدوهمچنین تعیین تکلیف برای هیاتهای حل اختلاف درچگونگی صدوررای به مقامات وزارت کارنداده است وازطرف دیگردراین نامه هم اشاره ای به بی اعتباربودن قرارداددسته - جمعی نشده وباعنایت بصورت جلسه اخذتوضیح مورخ 15/11/69 وپرونده های مشابه واظهارات نمایندگان اداره کل کارواموراجتماعی استان مازندران وباالتفات به اظهارات نماینده مدیرکل دفترنظارت برمراجع حل اختلاف وباعنایت به مجموع محتویات پرونده چون رای هیات حل اختلاف مورخ 7/10/62 اداره کارواموراجتماعی شهرستان بهشهرمنطبق باموازین قانونی نبوده وبه جهت مرقوم مخدوش است وهیات عالی حل اختلاف وزارت کارهم رای غیرقانونی آن هیات راعیناموردتائیدقرارداده لذاشکایت واردتشخیص وحکم برابطال آراءموردشکایت نسبت به سهم شکات ورسیدگی مجدددرهیات حل اختلاف هم عرض بارعایت جهات مرقوم صادرواعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان ،تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 943 تا946
روزنامه رسمی شماره 13696-22/12/1370
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 130

تاریخ تصویب : 1370/09/26

تاریخ ابلاغ : 1370/12/22

دستگاه اجرایی :

موضوع : شهرداری - تعهد - دعوی خلع ید - دعوی كارگر وكارفرما - اشتباه - مزایده - وصیت - تعهد - اخلال درنظم دادگاه - سند - ارجاع - گواهی - قسم - قیمومت - حكم حضوری - اسقاط حق حضور - چك - بیع - شركت - هزینه اجرائی - علم قاضی - قلع و قمع مستحدثات - شرایط صحت معامله - استفاده بلاجهت - عملیات مقدماتی ثبت - عاریه - تسبیب - نكاح - حق معنوی -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.