جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


ماده واحده - در جرائم مربوط به اموال هر گاه بیش از یک نفر مداخله
داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مامورین تعقیب را از وجود جرم مسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران از تعقیب معاف خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیارینوع :
قانون
شماره انتشار :
4375
تاریخ تصویب :
1322/05/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :