جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


ماده 1 - سازمان انرژی اتمی ایران که در این قانون سازمان نامیده
می شود برای استفاده از اشعه و انرژی اتمی در صنایع و کشاورزی و خدمات و ایجاد نیروگاه های اتمی و کارخانه های شیرین کردن آب شور و تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع اتمی و ایجاد زیر بنای علمی و فنی لازم برای اجرای طرحهای مزبور و همچنین برقراری هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مربوط به انرژی اتمی در کشور تاسیس می گردد.
ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و منحصرا تابع مقررات این قانون و اساسنامه مربوط و آیین نامه های استخدامی و مالی و اداری مخصوص به خود می باشد، مگر آن که در قانونی صراحتا از "سازمان انرژی اتمی ایران " نام برده شده باشد.
ماده 3 - وظایف سازمان به قرار زیر است :
الف - توسعه و گسترش علوم و فنون اتمی در کشور و ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای استفاده از علوم و فنون اتمی در برنامه های توسعه و تحول کشور.
ب - انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه های مربوط به علوم و فنون اتمی .
ج - اهتمام در کاربرد علوم و فنون اتمی در صنایع و کشاورزی و خدمات .
د - ایجاد خدمات فنی مورد نیاز کشور در زمینه علوم و فنون اتمی .
ه - انجام بررسیها و عملیات اکتشافی برای تعیین منابع مواد اولیه
صنایع اتمی از قبیل سوخت اتمی و رادیو اکتیو" href="/tags/15897/مواد-رادیو-اکتیو/" class="link">مواد رادیو اکتیو و بهره برداری از از این منابع از طریق استخراج و تخلیص و استفاده از مواد مزبور در صنایع و نیروگاه ها و کارخانه ها و تاسیسات مختلف اتمی کشور.
سازمان موظف است اهتمام خود را برای تامین سوخت اتمی و سایر مواد اصلی مورد نیاز صنایع اتمی کشور با توجه به نیازهای آینده به کار ببرد.
و - ایجاد نیروگاه های اتمی و بهره برداری از آنها برای کمک به تامین نیروی برق مورد نیاز کشور.
ز - ایجاد تاسیسات شیرین کردن آب شور و بهره برداری از آنها برای کمک به تامین آب مورد نیاز کشور.
ح - تولید و توزیع رادیو ایزوتوپها و سایر مواد و تجهیزات مورد نیاز برای کاربرد علوم و فنون اتمی در کشور.
ط - ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون اتمی در
کشور که به وسیله سایر موسسات اعم از دولتی و یا وابسته به دولت و یا غیر دولتی انجام می شود و تنظیم مقررات و ضوابط و آیین نامه های مربوط و پیشنهاد آن به مراجع ذیصلاح قانونی برای تصویب .
ی - ایجاد ارتباط با مراجع بین المللی و یا کشورهای خارج در زمینه
علوم و فنون و صنایع اتمی به نام دولت ایران . نمایندگی دولت ایران در
آژانس بین المللی انرژی اتمی به عهده سازمان خواهد بود.
ک - انجام تحقیقات مربوط به استفاده از منابع انرژی موجود در طبیعت
که مورد بهره برداری قرار نگرفته اند و اهتمام در استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه از طریق ایجاد ارتباط لازم .
ماده 4 - برای انجام وظایف مذکور در ماده 3 سازمان دارای حقوق و
اختیارات زیر می باشد:
الف - سازمان می تواند آن قسمت از تشکیلات و ادارات و سازمانهای داخلی یا رشته های فعالیتهای خود را که مقتضی بداند به صورت موسسات تابع یا شرکت اداره کند و یا در شرکتهای دیگر دولتی و یا خصوصی سرمایه گذاری و مشارکت کرده و یا مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و یا حقوقی را در شرکتهایی که تشکیل می دهد بپذیرد.
ب - سازمان مجاز است دولتها و یا موسسات دولتی و یا خصوصی خارجی را در سرمایه گذاریهای علمی - فنی - صنعتی ، معدنی و یا بازرگانی مشارکت دهد.
تبصره - مشارکت و سرمایه گذاری دولتها و یا موسسات دولتی خارجی در طرحهای مورد نیاز سازمان منوط به تصویب هیات دولت و رعایت مفاد ماده 7 قانون تشکیل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می باشد.
ج - سازمان برای انجام وظایف خود می تواند در خارج از کشور در طرحهای علمی - فنی - صنعتی - معدنی و یا بازرگانی سرمایه گذاری و یا مشارکت کند و شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور ایجاد نماید.
د - سازمان می تواند با اشخاص و موسسات در داخل یا خارج از کشور
قراردادهای همکاری منعقد نماید و یا اتباع خارجی را که دارای تخصص و یا مهارت مورد نیاز باشند استخدام کند.
ه - سازمان می تواند برای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان از منابع داخلی و یا خارجی در حدود اعتبارات مصوب برنامه های اتمی کشور وام و یا اعتبار اخذ کند.
و - سازمان می تواند برای تربیت نیروی انسانی فنی و تخصصی مورد نیاز خود در داخل و یا خارج از کشور به هر صورت مقتضی بداند عمل نماید و موسسات و دوره های آموزشی و یا کارآموزی لازم را ایجاد نماید.
ز - سازمان می تواند برای تسهیل در انجام وظایف خود به موسسات علمی و یا آموزشی کشور به صورت نقدی و یا جنسی کمک کند.
ماده 5 - بهره برداری از منابع سوخت اتمی و یا رادیو اکتیو" href="/tags/15897/مواد-رادیو-اکتیو/" class="link">مواد رادیو اکتیو همچنین تولید فرآورده های رادیو اکتیو در سرتاسر کشور و وارد کردن سوخت اتمی و یا رادیو اکتیو" href="/tags/15897/مواد-رادیو-اکتیو/" class="link">مواد رادیو اکتیو به کشور و توزیع این مواد در کشور برای استفاده های مختلف در انحصار سازمان می باشد.
تبصره - سازمان می تواند با تصویب کمیته انرژی اتمی موضوع ماده 10 این قانون اجازه فعالیت در زمینه های موضوع این ماده را به سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا موسسات خصوصی بدهد.
ماده 6 - ارکان سازمان به قرار زیر است :
الف - شورای انرژی اتمی .
ب - کمیته انرژی اتمی .
ج - رییس سازمان .
ماده 7 - شورای انرژی اتمی مرکب از پانزده عضو به شرح زیر است : نخست وزیر که سمت ریاست شورا را عهده دار می باشد.
وزیر آب و برق .
وزیر دارایی .
وزیر علوم و آموزش عالی .
وزیر اقتصاد.
وزیر کشاورزی و منابع طبیعی .
وزیر بهداری .
وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه .
یک وزیر دیگر به انتخاب نخست وزیر.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست .
رییس سازمان انرژی اتمی ایران که سمت دبیر شورا را دارد.
چهار نفر از متخصصان و کارشناسان که به پیشنهاد کمیته انرژی اتمی و به فرمان همایونی برای مدت سه سال به عضویت شورای انرژی اتمی منصوب می شوند.
ماده 8 - جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می شود و تصمیمات شورا با موافقت حداقل هشت نفر از اعضا شورا قابل اجرا می باشد.
تبصره - نایب رییس شورا از بین اعضای شورا به وسیله نخست وزیر تعیین و در غیاب وی وظائف رییس شورا را انجام خواهد داد.
ماده 9 - وظایف و اختیارات شورای انرژی اتمی به شرح زیر است :
الف - تصویب سیاست و برنامه های کلی کشور در زمینه امور مربوط به علوم و فنون اتمی .
ب - تصویب مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور مربوط به علوم و فنون اتمی در کشور.
ج - تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت در مقابل اشعه اتمی و هسته ای و تعیین طرز نظارت در این زمینه .
د - صدور اجازه ایجاد تاسیسات اتمی در نقاط مختلف کشور، با توجه به ضوابط و شرایط ایمنی تاسیسات مزبور.
ه - تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات و همکاری های علمی و فنی و صنعتی و بازرگانی با کشورهای خارجی در زمینه امور مربوط.
تبصره 1 - برنامه ها و گزارشها و پیشنهادها به وسیله سازمان تهیه و از طریق دبیر شورا برای طرح در شورا تسلیم می گردد.
تبصره 2 - شورای انرژی اتمی می تواند برای بررسی امور مربوط
کمیسیونهای ویژه ای تشکیل دهد. اعضای این کمیسیونها از بین اعضای شورا و یا مسئولین مملکتی و یا متخصصان و کارشناسان مربوط به وسیله شورا انتخاب و با حکم نخست وزیر به عضویت کمیسیونها منصوب می شوند.
ماده 10 - کمیته انرژی اتمی دارای سه عضو به شرح زیر می باشد: وزیر آب و برق که سمت ریاست کمیته را دارا خواهد بود.
وزیر دارایی .
وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه .
رییس سازمان ، سمت دبیر کمیته را دارا می باشد و بدون داشتن حق رای در جلسات کمیته شرکت خواهد نمود.
ماده 11 - وظایف و اختیارات کمیته انرژی اتمی به شرح زیر است :
الف - تصویب برنامه های اجرایی سازمان و موسسات تابع و یا وابسته موضوع ماده 4 این قانون .
ب - تصویب بودجه و آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملات سازمان .
ج - تعیین حدود اختیارات رییس سازمان در مورد خرید و یا فروش سهام شرکتهای صنعتی و یا معدنی و یا خدماتی و اخذ وام از منابع داخلی و یا خارجی و استخدام اتباع خارجی در سازمان .
د - تصویب تاسیس موسسات و یا شرکتهای علمی و یا خدماتی و یا تولیدی که از طرف رییس سازمان پیشنهاد می شود و تصویب اساسنامه این موسسات یا شرکتها همچنین میزان سرمایه گذاری در این موسسات یا شرکتها.
ه - تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان که به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب سازمان در سال مربوط می باشد.
و - انتخاب حسابرس برای تهیه حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان .
ماده 12 - رییس سازمان به پیشنهاد نخست وزیر و با فرمان همایونی به
ریاست سازمان منصوب می شود.
ماده 13 - رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان و مسئول اداره کلیه امور سازمان و موسسات تابع و یا وابسته و نماینده سازمان در کلیه مراجع می باشد. در حدود مصوبات شورای انرژی اتمی و کمیته انرژی اتمی تعیین تشکیلات سازمان و استخدام و نصب و عزل مسئولان و کارکنان سازمان و صدور دستور انجام هزینه ها و پرداختها و تهیه برنامه فعالیتهای سازمان در کلیه زمینه های مربوط و تهیه آیین نامه و مقررات داخلی سازمان و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انتخاب وکیل با حق توکیل و پایان دادن به دعاوی از طریق سازش ، همچنین ارجاع به داوری و اخذ هر نوع تصمیم و صدور دستورات لازم
برای نیل به هدفهای سازمان و حسن انجام امور و تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه سازمان به عهده رییس سازمان می باشد.
ماده 14 - دولت هر سال به تناسب نیازمندیهای سازمان اعتبارات لازم را
به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد نمود.
ماده 15 - سازمان می تواند مواد و ماشین آلات و ابزار و وسائل کار مورد نیاز خود را مشروط بر این که به تشخیص سازمان اجناس و مواد مشابه با کیفیت مورد نظر در داخل کشور وجود نداشته باشد بدون تحصیل هیچ گونه پروانه از خارج وارد کند. به مواد و ماشین آلات و ابزار و وسائلی که سازمان برای خود و یا سازمانها و موسسات تابع وارد کشور می کند حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی تعلق نمی گیرد.
ماده 16 - سازمان می تواند برای انجام وظایف خود اراضی و ابنیه و مستحدثات مورد لزوم را طبق ماده 16 برق ایران" href="/tags/65347/قانون-سازمان-برق-ایران/" class="link">قانون سازمان برق ایران خریداری نماید.
ماده 17 - سازمان مشمول قانون مجازات اخلال گران در صنایع می باشد.
ماده 18 - مرکز اتمی دانشگاه تهران با کارکنان به استثنا اعضا هیات
علمی همچنین با کلیه اموال و تاسیسات اعم از منقول و غیر منقول و دارایی و تعهدات و بودجه مربوط حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون به سازمان منتقل می شود.
ماده 19 - به سازمان اجازه داده می شود مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری را با رعایت مقررات مربوط به سازمان منتقل نماید. حقوق و مزایای این افراد طبق آیین نامه استخدامی سازمان پرداخت می شود.
ماده 20 - اساسنامه سازمان بنا بر پیشنهاد کمیته انرژی اتمی و تایید
هیات دولت پس از تصویب کمیسیونهای آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد و نسبت به تغییرات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق اقدام می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه 3/4/1353، در جلسه روز یکشنبه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
8611
تاریخ تصویب :
1353/04/16
تاریخ ابلاغ :
1353/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :