جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


ماده 1 - هر کس عمدا و به قصد سو هر یک از واحدهای عمده نفت را از قبیل چاهها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز یا مراکز جمع آوری نفت یا دستگاههای تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز بارگیری یا اسکله های عمده یا تلمبه خانه ها یا کشتیهای حامل نفت یا مراکز تولید نیرو یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می شود.
ماده 2 - هر کس عمدا و به قصد سو عملی کند که منجر به سوختن یا انهدام تمام یا قسمتی از هر یک از ماشین آلات و ادوات مربوط به اکتشاف یا تولید یا تصفیه یا باربری یا توزیع نفت خام و فرآورده های نفتی یا ابنیه یا وسایط نقلیه یا وسایل بندری و ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت بشود به حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال تا 15 سال محکوم خواهد شد.
ماده 3 - هر کس به منظور خرابکاری (سابوتاژ) عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده 1 گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها بشود به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره - چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و
غیر آن نشود و لیکن باعث تعطیل موقت کار گردد مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 4 - هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد 2 و 3 موجب هلاک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.
ماده 5 - هر کس نقشه ها یا دفاتر یا اسنادی را که تخریب و یا از بین
بردن آنها ممکن است موجب اختلال صنایع نفت گردد به هر نحو که تخریب کند و یا از بین ببرد محکوم به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال خواهد شد.
ماده 6 - هر کس موانعی برای اجرای وظایف تاسیسات آتش نشانی صنایع نفت ایجاد نماید و یا به منظور جلوگیری از خاموش کردن آتش وسایل آتش نشانی را از محل حریق و یا از ادارات آتش نشانی دور کرده یا به هر نحو از کار بیاندازد محکوم به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال خواهد شد.
ماده 7 - هر کس به قصد سو مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا معابر
یا دستگاهها و یا تاسیسات صنایع نفت بگذارد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 8 - هر کس یکی از اعمال مذکور در مواد 1 و 2 را بدون سو قصد ولی بر اثر بی مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود
محکوم به یک سال الی سه سال حبس تادیبی و در صورتی که موجب تخریب یا تعطیل قسمتی از مراکز عملیات صنایع شود محکوم به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد شد چنانچه بی مبالاتی یا غفلت موجب خرابی هر گونه اشیا و آلات و ادوات متعلق به صنایع نفت بشود مرتکب محکوم به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه و نیز جبران خسارتی که از عمل او ناشی شده خواهد گردید.
تبصره - منظور از بی مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که مرتکب می بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از این که منشا بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.
ماده 9 - هر کس مواد محترقه یا منفجره یا اشیا دیگری را که خطرناک
بودن آن اعلام شده باشد به داخل محوطه های ممنوع ببرد برای همین عمل محکوم به پرداخت جریمه از یک هزار ریال الی ده هزار ریال خواهد گردید.
ماده 10 - هر کس عمدا یا به منظور ایجاد وحشت یا اخلال در کار صنایع نفت علایم مخصوص اعلام خطر را بدون وجود خطر به کار بیاندازد و یا اکاذیبی به منظور فوق اشاعه دهد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 11 - هر یک از کارکنان صنایع نفت که متصدی حفظ ساختمانها یا تاسیسات یا مراقبت دستگاهها و ماشین های حساس باشد چنانچه پست خود را ترک کند به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه ترک پست موجب بروز یکی از حوادث مندرج در مواد 1 و 2 گردد و مرتکب واقف بر وجود این خطر بوده باشد به حبس مجرد از دو سال تا 10 سال محکوم خواهد شد.
ماده 12 - هر یک از مهندسین یا کارکنان صنایع نفت که مسئول تعیین و سفارش لوازم و مصالح فنی باشد چنانچه مشخصات مواد و مصالح را عمدا در پیشنهادها و سفارش ها ذکر نکند و یا به طرز ناقص و غلط ذکر کند یا با فروشنده یا تهیه کننده مصالح مواضعه ای کند که بالنتیجه مصالح نامناسب یا ناقص یا معیوب تحویل شود به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد
شد چنانچه در نتیجه ناقص بودن مصالح یکی از حوادث مندرج در ماده 1 و 2 رخ دهد مرتکب به حبس مجرد از 2 سال تا 10 سال محکوم خواهد شد.
ماده 13 - حکم موارد شروع به جرم و شرکا و معاونین جرم بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده 14 - هر گاه جرایم مذکور در این قانون به وسیله تبانی انجام
گرفته و عمل منجر به یکی از حوادث مذکور در این قانون شود روسا و آمرین جمعیت به حداکثر مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 15 - هر گاه به منظور ارتکاب جرایم مذکور در مواد 1 و 2 جمعیتی از سه نفر به بالا تشکیل شود ولی جرمی واقع نگردد تشکیل دهندگان و محرکین برای همین عمل به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و اعضای جمعیت به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و چنانچه یکی یا بیشتر از آنها برای اجرای توطئه حامل اسلحه باشند مجازات تشکیل دهنده و محرک حبس از 2 تا 4 سال و مجازات اعضای جمعیت حبس تادیبی از یک سال تا سه سال خواهد بود - هر یک از اعضا این قبیل دسته ها که قبل از وقوع جرم مقامات
صلاحیتدار را از جبران توطئه آگاه سازد از مجازات معاف خواهد بود.
ماده 16 - نسبت به جرایم مذکور در این قانون چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد حکم مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 17 - تعقیب متهمین و رسیدگی به بزه های مذکور در این قانون در
صلاحیت دادستانی ارتش و دادگاههای دایمی نظامی خواهد بود.
مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور در این گونه موارد طبق ماده 3 قانون مربوط به تشکیلات سازمان و اطلاعات و امنیت کشور عمل خواهند کرد.
ماده 18 - هر گاه کارکنان صنایع نفت مرتکب اعمال مذکور در این قانون شوند (جز در مواردی که حکم خاص دارد) به حداکثر مجازات مقرر در این قانون مجازات خواهند شد.
ماده 19 - وزارت دادگستری و وزارت جنگ مامور اجرای این قانون خواهند بود.
قانون فوق که مشتمل بر نوزده ماده و دو تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه شانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتینوع :
قانون
شماره انتشار :
3706
تاریخ تصویب :
1336/07/16
تاریخ ابلاغ :
1336/08/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :