جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


ماده 1 - هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تاسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسائل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان
سازمانهای مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
ماده 2 - رسیدگی به جرائم مندرج در ماده فوق در صلاحیت دادگاههای نظامی است .
ماده 3 - هر کس وسائل مربوط به تاسیسات مذکور در ماده 1 این قانون را بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد سرقت نماید و یا با علم به مسروق بودن به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده 4 - در صورتی که جرائم مذکور در این قانون به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
ماده 5 - از تاریخ اجرای این قانون ، قانون مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق مصوب 1337 ملغی است .
قانون فوق مشتمل بر 5 ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 20/9/1351 در جلسه روز سه شنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
8163
تاریخ تصویب :
1351/10/12
تاریخ ابلاغ :
1351/11/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :