جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


ماده 1 - اوزان و مقیاسهای رسمی مملکت ایران مطابق اصول متری بوده و واحد آنها برای طول متر برای سطح متر مربع برای حجم متر مکعب و برای وزن کیلوگرم است .
اضعاف و اجزا مقیاسهای مزبور مطابق اصول متری خواهد بود.
تبصره 1 - دولت می تواند وزنه هایی با مقایسه با اصول متری از قبیل من (معادل سه کیلو) و سیر معادل (75) گرم تهیه نماید.
تبصره 2 - کلیه اوزان و مقیاسها باید دارای علامت مخصوص دولتی باشد.
ماده 2 - طرز تهیه اوزان و مقیاسهای مقرره در این قانون و انتشار آن
در مملکت و همچنین تفتیش اوزان و مقیاسها و جلوگیری از استعمال اوزان و مقیاسهای تقلبی و سایر شرایط اجرای این قانون به موجب نظامنامه های مخصوصی که به تصویب هیات دولت رسیده باشد مقرر می شود.
تبصره - دولت می تواند لدی الاقتضا برای اصلاح قپان و ترازو مقرراتی وضع نماید.
ماده 3 - اداره کل تجارت مکلف است اوزان و مقیاسهای مورد احتیاج هر محل را به قدر کفایت تهیه و در دسترس اهالی آن محل قرار داده و لااقل دو ماه قبل از اجرا تاریخ اجرای آن را به اطلاع عامه برساند.
ماده 4 - پس از اجرا این قانون در هر محل هر کاسب و تاجری که دارای اوزان و مقیاسهای قلب بوده و یا هر کس با اوزان و مقیاسهای تقلبی داد و ستد کند به حبس تادیبی از یک روز تا پانزده روز و در صورت تکرار تا دو ماه محکوم خواهد شد به علاوه اوزان و مقیاسهای تقلبی نیز ضبط می شود.
ماده 5 - قانون مصوب دهم خرداد 1304 شمسی ملغی است .
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه هیجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1311/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :