جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

332 شماره 23 هفته دادگستری صفحه 355

شخصی محکوم به تسلیم مقداری گندم و کنجد شده و پس صدور اجرائیه چون محکوم له برای تحویل گرفتن محکوم به حاضر نگردیده ، محکوم به در اختیار ژاندارمری گذارده شده است .اینک ژاندارمری اعلام می نماید که اجناس مذکور فاسد شده و نگهداری آنها مخالف بهداشت میباشد آیا در این مورد مجوزی برای از بین بردن اشیاء قاسد شده وجود داردیانه ؟
با توجه بماده 262 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 696و707قانون اصول محاکمات حقوقی که در ذیل درج میگردد:
ماده 262 آیین دادرسی مدنی توقیف عین اموال ضایع شدنی ممنوع است ، این اموال بفروش رسیده بهای آن توقیف خواهد شد.
ماده 696 اصول محاکمات حقوقی موعد فورش را ماموراجرا نظر بکمیت و کیفیت اشیاء توقیف دشه معین میکند و موعد مزبورنباید کمتر از یک هفته و بیش از دو ماه باشد ابتدای این موعد از روز اتمام ترتیب صورت و تقویم است .
در اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که حفظ آنها باعث مخارج زیاد است می توان موعد را کمتر قرار داد.
ماده 707 در وقت فورش مامور اجرا قیمت هر چیزی را بطوری که داین و مدیون یا مقوم معین کرده اند اعلان کرده می پرسد کی بیشتر میدهد و قیمتی را که خریدار تکلیف میکند دو دفعه بلند اعلام مینماید تا آنکه یقین حاصل نماید که دیگر کسی بیشتر نیمدهد آنوقت سه دفعه میگوید کی بیشتر میدهد؟ در دفعه آخری چکش میزند و بعد از آن دیگر اضافه قیمت قبول نمیشود و مال متعلق بکسی است که بالاترین قیمت را قبل از زدن چکش آخری قبول کرده .
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین داردسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 24/9/1343 چنین اظهارنظر کرده است :
مستفاد از ماده 262 قانون آئنی دادرسی مدنی و مادتین 696و707 قانون اصول محاکمات حقوقی اموال منقول ضایع شدنی که به اجراء تحویل شده بایستی از طریق مزایده بفروش برسد ووجه آن نگهداری شود تا زا ضایع شدن این نوع اموال جلوگیری بعمل آید وایجاد مسئولیت ننماید
در مورد سئوال :
تشخیص اینکه اموال منقول موجود در نزد مامورین احرافاسد شده و نگهداری آنها مخالف بهداشت میباشد یا نه باطلاع دادستان در صلاحیت مقامات بهداشتی محل است .

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
332
تاریخ تصویب :
1343/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :