جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

333 شماره 23هفته دادگستری صفحه 355

در موردی که خواسته جنس کلی باشد مانندتعدادی پرتقال یا مقداری شالی به ارزش تعیین شده در دادخواست و اجرائیه براساس آن صدور یافته هرگاه جنس موجود نباشد و محکوم له از دریفات بهای تعیین شده در دادخواست خودداری کند تکلیف چیست ؟
با توجه به بند 3ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 55 قانون تسریع محاکمات و ماده 279 قانون مدنی که در ذیل درج میگردد: ماده 72 در داخواست باید نکات زیر قید شود:
بند 3 تعیین خواسته و به ای آن مگر آنکه تعیین بهاممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
ماده 55 همین که ورقه اجرائیه به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است که در ظرف 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رئیس اجرارا از قرار مزبور (که باید مصدق محکوم له باشد) مسبوق نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن بتوان مفاد حکم را بموقع اجرا گذاشت .
ماده 279 اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده وکلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لکین ازفردی هم که عرفا" معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
در مورد سئوال فوق از طرف اداره حقوقی چنین پاسخ داده شده : بر طبق بند3 از ماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی مدعی باید خواسته و بهای آن را در دادخواست تعیین نماید و در مورد سیوال که خواسته تعدادی پرتقال یا مقداری شالی است و مورد حکم قرار گرفته تعیین بهای خواسته تکلیف قانونی مدعی بوده است والا محکوم بع عین کلی است و در اینصورت محکوم له الزامی به قبول مبلغ بهای خواسته که دو هزرا ریال است ندارد بلکه در صورت عدم قبول محکوم له اجرا بایدمستندا" بماده 55قانون تسریع و بمستنبط از ماده 279 قانون مدنی محکوم به را که مثلا"تعدادی پرتقال بوده از محکوم علیه اخذ و بمحکوم له تسلیم نماید و در صورتکیه محکوم علیه از تسلیم محکوم به متعذر باشد بایستی محکوم به بقیمت روز اجرای حکم (قیمت روزیکه حکم بموقع اجرا گذاشته میشود) تقویم وبهای آن از محکوم علیه دریافت شود.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

114
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
333
تاریخ تصویب :
1343/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :