جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


ماده واحده - اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی که بر اساس مصوبات سیزدهمین و چهاردهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، در سومین اجلاس کارشناسان ارتباطات راه دور وابسته به سازمان مذکور، پس از بررسی نهایی تدوین و به پانزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو در صنعا، ربیع الاول 1405 هجری قمری مطابق با (دسامبر 1984 میلادی ) پیشنهاد گردید و مورد تایید هیات نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شده ، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود. اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی
مقدمه :
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همانطور که در منشور تصریح شده ، اهداف سازمان را در زمینه توسعه همکاریها در اقتصاد، مسائل اجتماعی ، فرهنگی ، علمی ، مذهبی ، و فعال نمودن منابع اقتصادی و در دسترس قرار دادن قابلیتها به انجام می رسانند. با توجه به این که مخابرات عامل مهم این همکاریها می باشد و توسعه خطوط مخابرات و ارتباطات آنها سبب پیشرفت و کمک به رفاه عمومی کشورهای عضو و در نتیجه به منفعت و علاقه دو جانبه منتهی می گردد، کشورهای عضو جهت تشکیل شبکه های مخابراتی به عنوان اساس توسعه ارتباطات داخلی و بین المللی علاقمند می باشند تا بتوانند بهتر با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.
با تقدیر از نظریه های مهم سومین کنفرانس اسلامی و کنفرانس اسلامی وزرای خارجه که در جهت تامین همکاریها و هماهنگی در زمینه مخابرات انجام گرفت ، کشورهای عضو اساسنامه اتحادیه ارتباطات کشورهای اسلامی را تصویب و اعلام نمودند که این اساسنامه را جهت رسیدن به اهداف آن با تمام سعی به اجرا خواهند گذاشت .
تعاریف :
واژه های زیر همانطور که در اساسنامه قید شده دارای این تعاریف است :
1 -"اساسنامه ". اساسنامه اتحادیه مخابراتی کشورهای اسلامی .
2 - "اتحادیه ". اتحادیه مخابراتی کشورهای اسلامی .
3 -"مجمع عمومی ". مجمع عمومی اتحادیه .
4 -"کمیته اجرایی ". کمیته اجرایی اتحادیه مخابراتی کشورهای اسلامی .
5 -"اعضا. کشورهایی که اساسنامه را امضا و تصویب می نمایند.
6 -"سازمان ". سازمان کنفرانس اسلامی .
ماده 1 - تشکیل اتحادیه .
بدین وسیله اتحادیه در چهارچوب سازمان در رابطه به امور مخابراتی به عنوان یک ارگان ویژه تشکیل می گردد و از شخصیت کامل حقوقی برخوردار است .
ماده 2 - اهداف اتحادیه :
مرام اتحادیه رسیدن به اهداف زیر می باشد:
1 - بالا بردن مسئولیت مشترک اسلامی در زمینه مخابرات .
2 - ایجاد خودکفایی و هماهنگی هر چه بیشتر بین دولتهای عضو در زمینه مخابرات .
3 - حفظ منافع اعضا در مقابل سازمانهای بین المللی مشابه با تمام امکانات ممکن ، مشاوره و ارائه راه حل در صورت لزوم .
4 - ارائه طرحهای پیشنهادی ، انجام مطالعات و ادامه تحقیقات در جهت توسعه و مدرنیزه نمودن مخابرات بر طبق استانداردهای فنی و تکنولوژی پیشرفته بین المللی .
5 - توسعه تمام کمکهای ممکن به منظور آموزش و نیروی انسانی کشورهای عضو و ایجاد مراکز و انستیتوها در زمینه تخصیصی مخابرات .
6 - استفاده هر چه بیشتر از نیروی انسانی ، سرویسهای کارشناسی و امکانات آموزشی در کشورهای عضو.
7 - تسریع در توسعه مدرنیزه کردن روشهای فنی و کارهای اجرایی و ارائه تکنیکهای موجود و سرویسهای تکنولوژی در سطح بالای استاندارد جهت کشورهای عضو.
8 - الف - تشویق به استفاده از زبان و الفبای عربی به عنوان یک زبان رسمی در کنار زبانهای انگلیسی و فرانسه در تمام کنفرانسها و جلسات بین المللی
مشابه .
ب - تشویق هر چه بیشتر به استفاده از الفبای عربی در زمینه مخابرات در میان کشورهای عضو.
9 - تشویق اعضا به ایجاد صنایع وسایل مخابراتی و هماهنگ نمودن آنها در جهت تامین نیازهای فنی - تکنولوژی و اقتصادی آن گونه صنایع .
10 - تشویق به شرکت کشورهای عضو و هماهنگ نمودن موقعیت آنها در منطقه و در سطح بین المللی و در دیگر کنفرانسهای مربوطه به مخابرات .
11 - توسعه همکاری در میان اعضا جهت نصب تلفن ، تلگراف ، تلکس ، داتا و دیگر سرویسهای مخابراتی و گسترش شبکه های مخابراتی و تکمیل شبکه های زمینی و فضایی از طریق هماهنگی با سازمانهای منطقه ای و بین المللی مشابه .
12 - ادامه هر گونه فعالیت دیگر که مورد علاقه و منفعت متقابل اعضا در زمینه مخابرات و اهداف کلی اتحادیه باشد.
ماده 3 - مصونیت ها و امتیازات .
پیش بینیهای موافقتنامه در مورد مصونیت ها و امتیازات سازمان ، تمام ارگانها، کنفرانسها، کمیته های اتحادیه نمایندگان و کارمندان اتحادیه را
شامل می شود.
ماده 4 - عضویت .
اتحادیه به وسیله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که اساسنامه حاضر را امضا و تصویب نموده اند تشکیل خواهد شد.
ماده 5 - تشکیلات اتحادیه .
تشکیلات اتحادیه به شرح زیر خواهد بود:
الف - مجتمع عمومی .
ب - کمیته اجرایی .
ج - دبیرخانه .
ماده 6 - مجمع عمومی :
الف - تشکیلات و جلسات .
1 - مجمع عمومی بالاترین مقام اتحادیه نمایندگان با تجربه اعضا اتحادیه می باشد.
2 - مجمع عمومی می تواند هر سه سال یک بار جلسه عادی برگزار نماید. جلسات فوق العاده بر اساس تقاضای هر عضو یا دبیر کل با موافقت دو سوم اعضا تشکیل می گردد. حد نصاب تشکیل هر جلسه ، حضور اکثریت اعضا می باشد.
3 - هر عضو دارای یک حق رای است .
4 - مجمع عمومی قطعنامه ها را برای موارد عادی با اکثریت مطلق و در دیگر موارد با دو سوم اکثریت آرا باید تصویب نماید.
5 - مجمع عمومی باید جلسات خود را در ستاد اتحادیه برگزار نماید. همچنین بر اساس دعوت هر عضو می تواند جلسات خود را در خارج از ستاد تشکیل دهد.
ب - وظایف و اختیارات مجمع عمومی .
1 - انتخاب رییس و نایب رییس .
2 - انتخابات اعضای کمیته اجرایی بر اساس تقسیمات عادلانه جغرافیایی .
3 - انتخابات دبیر کل و معاون دبیر کل بر طبق اساسنامه و پیشنهادات اعضا.
4 - تعیین خط مشی کلی که بر اساس آن اهداف اتحادیه تامین گردد.
5 - تدوین قوانین اتحادیه .
6 - تدوین خط مشی مالی و تعیین سیاست کلی و برنامه ریزی های عمومی اتحادیه .
7 - هماهنگی و تطبیق نظریه ها، قطعنامه ها و گزارشات و تصویب موافقتنامه هایی که ممکن است اتحادیه با کشورها و سازمانهای دیگر منعقد
نماید.
8 - اتخاذ تصمیم و اقدام در مقابل عضوی که تعهدات خود را در مقابل اتحادیه به انجام نمی رساند.
9 - مرور و بررسی فعالیتهای کمیته اجرایی .
ماده 7 - کمیته اجرایی :
الف - تشکیلات و جلسات :
1 - کمیته اجرایی از 11 نفر نمایندگان کشورهای عضو و به وسیله مجمع عمومی انتخاب و بر اساس تقسیمات عادلانه جغرافیایی برای مدت 3 سال انتخاب می گردد.
2 - دبیر کل اتحادیه و یک نفر نماینده از طریق دبیر خانه سازمان نیز می تواند بدون داشتن حق رای در کمیته اجرایی عضو باشد.
3 - کمیته اجرایی حداقل باید یک بار در سال تشکیل جلسه دهد و جهت هر اجلاس عادی یک رییس و نایب رییس انتخاب نماید.
4 - کمیته اجرایی بر اساس تقاضای یک عضو اتحادیه و تصویب چهار عضو کمیته یا بر طبق درخواست دبیر کل می تواند جلسه فوق العاده برگزار نماید.
5 - کمیته اجرایی در مقابل مجمع عمومی مسئول می باشد و دارای اختیارات کامل است تا راه حلها و پیشنهادات و توصیه های ارائه شده به وسیله مجمع عمومی را به منظور حصول اهداف اتحادیه به انجام برساند.
6 - کمیته اجرایی تصمیمات خود را برای مسائل عادی با اکثریت مطلق و در دیگر موارد با دو سوم اکثریت آرا تصویب می نماید.
7 - کمیته اجرایی می تواند بر اساس ضرورت کمیته های عادی تشکیل دهد.
ب - اختیارات و وظایف کمیته اجرایی :
1 - اقدام در جهت تهیه مقیاسات لازم برای پیاده کردن خطوط کلی سیاست که به وسیله مجمع عمومی ارائه شده است .
2 - تهیه و تدوین قواعد و مقررات که برای فعالیتهای اتحادیه و اجرای آن ضروری است .
3 - بررسی گزارشات دبیرخانه اتحادیه در زمینه فعالیت های آن و ارائه آنها با پیشنهادات مناسب به مجمع عمومی .
4 - تصویب بودجه سالیانه اتحادیه بر اساس قوانین و مقررات مصوبه مجمع عمومی .
5 - تصویب حسابهای سالیانه اتحادیه .
6 - وضع مقررات لازم جهت ممیزی حسابهای اتحادیه و تعیین یک نفر حسابدار مجاز جهت ممیزی حسابها.
7 - تفویض اختیار به دبیر کل جهت انجام هر یک از وظایف و مسئولیتها.
8 - تهیه و دستور کار و اسناد برای جلسات مجمع عمومی .
9 - کمیته اجرایی می تواند مدعوین و نظارت کنندگان را بدون داشتن حق رای به جلسات خود دعوت نماید.
ماده 8 - دبیرخانه اتحادیه :
1 - دبیرخانه اتحادیه توسط دبیر کل تمام مسئولیتها را برای مدیریت آن عهده دار است تشکیل می گردد.
دبیر کل دارای یک معاون و گروهی از کارمندان می باشد که توسط دبیر کل بر اساس لیاقت و تقسیمات عادلانه جغرافیایی انتخاب می گردند.
2 - دبیر کل جهت انجام وظایف خود در مقابل کمیته اجرایی مسئول می باشد.
ماده 9 - الف - انتخاب دبیر کل :
1 - دبیر کل توسط مجمع عمومی و با هماهنگی دبیر خانه سازمان به مدت 3 سال انتخاب می گردد.
2 - دبیر کل باید مسلمان و دارای ملیت یکی از کشورهای عضو بوده و در زمینه مخابرات متخصص باشد.
3 - معاون دبیر کل برای همان مدت و شرایطی که تحت آن دبیر کل انتخاب می گردد، انتخاب می شود.
ب - اختیارات و وظایف دبیر کل :
1 - نظارت بر اجرای سیاست کل اتحادیه و تصمیماتی که به وسیله مجمع عمومی و کمیته اجرایی تصویب شده است .
2 - نظارت فنی و اداری بر کلیه کار کنان و گسترش دامنه فعالیتهای اتحادیه .
3 - تهیه پیش نویس بودجه سالیانه و تسلیم آن به انضمام صورتحسابهای نهایی به کمیته اجرایی .
4 - تقدیم گزارش فعالیتهای اتحادیه به مجمع عمومی و کمیته اجرایی .
5 - انجام مطالعات ، تحقیقات بر اساس نظرات و پیشنهادات مجمع عمومی و کمیته اجرایی .
6 - تهیه و تدوین برنامه ریزی های سالیانه و ارائه آن به کمیته اجرایی .
7 - اقدام در جهت آماده سازی کنفرانسها و جلسات اتحادیه .
8 - هماهنگ نمودن نقطه نظرات کشورهای عضو.
9 - ارائه کلیه موضوعات به انضمام توضیحات و اسناد لازم به کنفرانسها و کمیته های مختلف .
10 - گردآوری و تنظیم اطلاعات در زمینه مخابرات برای کشورهای عضو اتحادیه .
11 -تهیه سازمان و تشکیلات اتحادیه و ارائه آن به کمیته اجرایی .
12 - دبیر کل در مقابل نهادهای اتحادیه و مخارج آن طبق مقررات مالی مجمع عمومی مسئول می باشد.
ماده 10 - منابع مالی اتحادیه .
منابع مالی اتحادیه به شرح زیر خواهد بود:
1 - کمکهای کشورهای عضو که توسط سازمان کنفرانس اسلامی تعیین می گردد.
2 - هدایا و کمکهای داوطلبانه طبق تصویب مجمع عمومی .
3 - درآمدهای خدماتی .
4 - دیگر درآمدهای تصویب شده به وسیله مجمع عمومی به کمیته اجرایی .
ماده 11 - روابط با دیگر سازمانها:
اتحادیه با تصویب مجمع عمومی می تواند روابطی با سازمانهای بین المللی و منطقه ای از قبیل ادارات مخابراتی کشورهای غیر عضو و آژانسهای مخابراتی خصوصی بجز سازمانهای نژادپرست و کشورهای صهیونیستی برقرار نماید.
ماده 12 - آرم اتحادیه :
آرم اتحادیه باید از آرم سازمان کنفرانس اسلامی هماهنگ بوده و نشانگر اهداف و مقاصد اتحادیه باشد.
این ارم که توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، در کارهای اداری و مواردی که به اتحادیه بستگی دارد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
ماده 13 - سایر موافقتنامه های کشورهای عضو:
کشورهای عضو اتحادیه همراه با انعقاد قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه مخابراتی فی مابین خود می توانند تمام اصول این اساسنامه را مد نظر داشته باشد. اعضا همچنین نسخ قراردادهای مذکور را به دبیر خانه تقدیم خواهند
داشت .
ماده 14 - رفع مشاجره و حل و فصل مسائل :
در صورت وقوع کشمکش و مجادله بین دو عضو یا بیشتر در مورد تفسیر اساسنامه و عدم رفع آن ، موضوع جهت حل و فصل به جلسه بعدی مجمع عمومی موکول خواهد شد.
ماده 15 - اجرای اساسنامه .
این اساسنامه پس از امضای 15 عضو و تصویب دبیرخانه سازمان به اجرا در خواهد آمد.
ماده 16 - کناره گیری :
الف - هر عضو می تواند با تسلیم یاد داشتی به دبیرخانه مرکزی سازمان از عضویت در اتحادیه کناره گیری نموده و مراتب را به اطلاع سایر اعضای اتحادیه برساند.
ب - عضو کناره گیری کننده ملزم به انجام تعهدات خود تا پایان سال مالی می باشد.
ماده 17 - اصلاحات اساسنامه :
این اساسنامه می تواند در مجمع عمومی با اکثریت دو سوم آرا اصلاح گردد. اصلاحیه جهت تصویب به کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی تقدیم و پس از تصویب دو سوم نمایندگان کشورهای عضو جنبه قانونی پیدا می نماید.
ماده 18 - انحلال اتحادیه :
الف - اتحادیه فقط با تصمیم چهار پنجم اکثریت مجمع عمومی در یک جلسه فوق العاده که بدین منظور تشکیل شده است ، منحل می گردد.
ب - انحلال پس از تصویب کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی جنبه عملی پیدا خواهد نمود.
ج - اموال اتحادیه پس از انحلال در اختیار سازمان کنفرانس اسلامی قرار می گیرد.
ماده 19 - زبان رسمی :
زبان رسمی اتحادیه عربی ، انگلیسی و فرانسه خواهد بود. اساسنامه که به سه زبان فوق تهیه می گردد، دارای اعتبار یکسان می باشد، در هر حال در صورت وجود اختلاف ، متن عربی آن غالب خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی در جلسه روز چهارشنبه دهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/4/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :