جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده 1 - شورای عالی قضایی می تواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری ساکنان هر محلی که از مرکز حوزه های قضایی دور است با اعلان قبلی به طریق مقتضی دادگاه سیار تشکیل دهد.
ماده 2 - صلاحیت دادگاههای سیار به قرار ذیل است :
1 - رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است .
2 - رسیدگی به دعاوی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است .
3 - بندهای 3 و 5 و 6 از قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 11/2/1362.
ماده 3 - در دعاوی مدنی اقامه دعوی ممکن است شفاهی باشد. دادگاه با توجه به اصول و قوانین موجد حق و قواعد مربوط به ایرادات باید تا حد
امکان سعی کند اختلافات طرفین را از طریق سازش حل و فصل نماید و در غیر این صورت حکم صادر می کند.
ماده 4 - رسیدگی در دادگاههای سیار باید با حضور طرفین انجام گیرد. ایراد تا قبل از صدور حکم نیز پذیرفته می شود. تجدید نظر در احکام این
دادگاهها در مواردی که قابل تجدید نظر است ، وفق مقررات مربوط انجام می یابد.
ماده 5 - در هر مورد چنانچه دادگاه تحقیقاتی را از مقامات و اشخاص حقیقی و یا حقوقی در حوزه دادگاه سیار لازم بداند می تواند تحقیقات لازم را انجام دهد و یا به اقتضا مورد از نزدیکترین دادگاه حقوقی و یا دادسرا و یا دیگر ضابطان دادگستری انجام تحقیقات را خواستار شود و مقامات مذکور موظفند در اسرع وقت دستور دادگاه سیار را انجام دهند.
ماده 6 - قاضی دادگاه سیار به هر وسیله مطمئنی که ممکن باشد اشخاص را دعوت و احضار خواهد نمود به طوری که برای قاضی علم حاصل شود که احضار شونده از دعوت دادگاه مطلع شده است .
ماده 7 - دادگاه می تواند جهت صلح و سازش ، تحقیقات و یا ابلاغ و احضار از افراد معتمد محل و یا نهادها و دستگاهها و یا شوراهای اسلامی محل استفاده نماید.
ماده 8 - مدت توقف دادگاه سیار در هر محل تا یک ماه است . در صورتی که رییس این دادگاه برای اتمام کارهای موجود در محل ، توقف بیشتری را لازم بداند. می تواند علاوه بر مدت مقرر تا یک ماه دیگر توقف نماید.
ماده 9 - قبول دادخواست و یا شکایت در پانزده روز اول استقرار دادگاه در محل به عمل می آید. پس از این مدت ، قبول دادخواست یا شکایت برای باقیمانده دوره دادگاه سیار منوط به نظر رییس دادگاه است . در هر حال رییس دادگاه باید ترتیبی اتخاذ کند که رسیدگی به تمامی دعاوی مطروحه ، در مدت استقرار دادگاه در محل ، خاتمه یابد.
تبصره - چنانچه با توجه به تلاش دادگاه سیار رسیدگی به دعاوی مطروحه در مدت مقرر خاتمه نیافت پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صالح محل ارجاع و دادگاه مزبور طبق مقررات عمل نماید.
ماده 10 - به دعاوی طرح شده در دادگاه سیار هیچگونه هزینه دادرسی و هزینه دفتر و هر هزینه دیگری که برای رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در قوانین مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه رونوشت گواهی شده اسناد مربوط به دعوی مطروحه لازم باشد، قاضی آنرا گواهی خواهد کرد.
ماده 11 - اجرای احکام به دستور قاضی دادگاه سیار و تحت نظارت وی انجام می یابد.
ماه 12 - در امور مدنی کسانی که در محاکم صالح اقامه دعوی نموده اند، دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به همان دعوی را ندارند، مگر این که قبل از صدور حکم ، شاکی دعوی خود را از آن محکمه مسترد نموده باشد و همچنین کسانی که در دادگاه سیار طرح دعوی نموده اند، محاکم صالح صلاحیت رسیدگی به دعاوی که قبلا در دادگاه سیار مطرح شده است را قبل از استرداد نخواهد داشت .
در امور کیفری مرجعی که مشغول رسیدگی است به رسیدگی خود ادامه می دهد و دادگاه سیار صلاحیت رسیدگی به آن گونه دعاوی را ندارد.
ماده 13 - قاضی دادگاه سیار از میان قضات شاغل انتخاب می شود، شورای عالی قضایی می تواند از افراد غیر شاغل هم که واجد شرایط علمی و عملی قضا مقرر در قانون شرایط استخدام قضات مصوب 14/2/1361 می باشند، دعوت به امر قضا موقتا منصوب نماید.
ماده 14 - حق الزحمه روزانه قضاتی که موقتا منصوب می شوند 5000 ریال و نیز حق ماموریت روزانه قضات شاغل 3000 ریال خواهد بود.
ماده 15 - علاوه بر حقوق و حق ماموریت مذکور در ماده 14 به کلیه قضات دادگاههای سیار هزینه ایاب و ذهاب پرداخت می شود. به کارمندان اداری دادگاه سیار نیز هزینه سفر و سایر مزایای قانونی تادیه می شود.
ماده 16 - به تخلفات انتظامی کلیه قضات سیار در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می شود.
ماده 17 - فرمانداران و بخشداران موظفند در تهیه محل دادگاه و محل اقامت قضات و کارمندان همکاری لازم را به عمل آوردند.
ماده 18 - از تاریخ تصویب این قانون ، قانون تشکیل دادگاههای سیار مورخ 23/11/1338 لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6 /1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/06/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :