جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده واحده - کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده به شرح پیوست و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می شود.
کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش کشورهای عضو کنوانسیون حاضر با یادآوری مفاد منشور سازمان ملل متحد، که طی آن کلیه اعضا تعهد نموده اند با همکاری سازمان ملل اقدامات مشترک ومجزایی را جهت کسب احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای
همگان صرف نظر از نژاد، جنسیت ، زبان یا مذهب معمول دارند.
با در نظر گرفتن آن که "اعلامیه جهانی حقوق بشر" اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت انسانی و حقوقی برابر
می باشند و حق برخورداری از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را بدون هیچ گونه تمایز، به ویژه در رابطه با نژاد، رنگ ، یا مبدا ملیت ، دارند.
با توجه به این که طبق "کنوانسیون بین المللی امحا هر گونه تبعیض نژادی " کشورهای عضو آن کنوانسیون به ویژه هر گونه جدایی نژادی و آپارتاید را محکوم نموده و متعهد به جلوگیری ، ممانعت و ریشه کن کردن هر گونه فعالیتی از این قبیل در همه زمینه ها گردیده اند.
با توجه به این که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه های متعددی در رابطه با محکوم کردن عمل آپارتاید در ورزش صادر نموده مراتب حمایت بی قید و شرط خود را از اصل المپیک که هیچ گونه تبعیضی را در زمینه نژاد، مذهب یا وابستگی های سیاسی مجاز ندانسته و صرفا شایستگی و لیاقت را برای شرکت در فعالیت های ورزشی معیار قرار می دهد، با قاطعیت بیان نموده است .
با در نظر گرفتن آن که "اعلامیه جهانی علیه آپارتاید در ورزش " که در تاریخ 14 دسامبر 1977 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید، به طور جدی امحا فوری آپارتاید در ورزش را مورد تایید قرار داده است .
با یادآوری مقررات "کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید" و به ویژه با اذعان به این که شرکت در مبادلات ورزشی با تیم هایی که بر مبنای آپارتاید انتخاب شده اند، مستقیما موجب تقویت و تشویق ارتکاب جنایت آپارتاید، به نحوی که در کنوانسیون مزبور تصریح شده است می گردد.
با عزم به انجام هر گونه اقدام ضروری در جهت ریشه کن نمودن رویه آپارتاید در ورزش و افزایش تماس های بین المللی ورزشی بر اساس اصل المپیک . با اذعان به این که برقراری تماس های ورزشی با هر کشوری که آپارتاید را در ورزش به کار می برد، به منزله نادیده گرفتن و تحکیم آپارتاید ضمن تخطی از اصل المپیک می باشد و بدین جهت موجبات نگرانی به حق کشورهای دیگر را فراهم می آورد.
با تمایل به اجرای اصول مذکور در "اعلامیه جهانی علیه آپارتاید در ورزش " و تضمین اتخاذ سریع اقدامات عملی بدین منظور.
مجاب به این که تصویب یک "کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش " منجر به اعمال اقدامات موثرتری در سطوح بین المللی و ملی به منظور امحا آپارتاید در ورزش خواهد شد، نسبت به موارد زیر موافقت نمودند.
ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر:
الف - اصطلاح "آپارتاید" اطلاق می شود به یک سیستم سازمان یافته جدایی و تبعیض نژادی ، به منظور ایجاد و حفظ تسلط یک گروه نژادی از اشخاص بر گروه نژادی دیگر از اشخاص و ظلم مداوم در حق آنان ، به گونه ای که در آفریقای جنوبی اعمال می شود و "آپارتاید در ورزش " یعنی بکارگیری سیاست ها و رویه های مربوط به چنین سیستمی در فعالیتهای ورزشی ، خواه بر مبنای حرفه ای یا به صورت آماتوری ترتیب یافته باشد.
ب - اصطلاح "تسهیلات ورزش ملی " یعنی بهره برداری از هر گونه تسهیلات ورزشی در چهارچوب یک برنامه ورزشی که تحت نظر یک دولت ملی اداره می گردد.
ج - اصطلاح "اصل المپیک " یعنی اصلی که به موجب آن هیچ گونه تبعیضی به سبب نژاد، مذهب یا وابستگیهای سیاسی مجاز نمی باشد.
د - اصطلاح "قراردادهای ورزشی " اطلاق می شود به هر قراردادی که به منظور سازمان دادن ، پیشبرد و اجرای هر گونه فعالیت ورزشی یا حقوق مربوط به آن از جمله ارائه خدمات منعقد می گردد.
ه - اصطلاح "ارگانهای ورزشی " یعنی هر تشکیلاتی که به منظور سازمان دادن فعالیت های ورزشی در سطح ملی ایجاد شده باشد، منجمله کمیته های ملی المپیک ، فدراسیون های ملی ورزشی با کمیته های ملی مدیریت ورزشی .
و - اصطلاح "تیم " اطلاق می شود به گروهی از ورزشکاران که با هدف شرکت در فعالیت های ورزشی برای انجام مسابقه با گروههای سازمان یافته دیگر از همین قبیل تشکیل شده باشد.
ز - اصطلاح "ورزشکاران " یعنی مردان و زنانی که در فعالیتهای ورزشی به صورت انفرادی یا تیمی شرکت می جویند و نیز مدیران ، مربیان ، تمرین دهندگان و سایر مقاماتی که اقداماتشان برای عملکرد یک تیم ضروری است .
ماده 2 - کشورهای عضو، شدیدا آپارتاید را محکوم می نمایند و متعهد می شوند که فورا به طرق مناسب ، سیاست امحا رویه آپارتاید را از ورزش در تمام اشکال آن دنبال نمایند.
ماده 3 - کشورهای عضو اجازه نخواهند داد که تماس های ورزشی با کشوری که آپارتاید را اعمال می کند برقرار گردد و اقدامات مناسب را برای حصول اطمینان از این که چنین تماس هایی توسط ارگانهای ورزشی ، تیم ها و ورزشکاران انفرادی این کشورها به عمل نیاید، به کار خواهند برد.
ماده 4 - کشورهای عضو کلیه اقدامات ممکن را برای جلوگیری از برقراری تماس های ورزشی کشوری که آپارتاید را اعمال می کند به کار بسته و مراقبت خواهند نمود که وسائل موثر تحقق چنین اقداماتی موجود باشد.
ماده 5 - کشورهای عضو از دادن هر گونه کمک مالی یا کمک های دیگر که ارگان های ورزشی ، تیم ها یا افراد ورزشکار را به شرکت در فعالیتهای ورزشی در کشوری که در آن آپارتاید اعمال می شود، یا با تیم ها یا افراد ورزشکاری که بر مبنای آپارتاید انتخاب شده اند قادر سازد، خودداری خواهند نمود.
ماده 6 - هر کشور عضو اقدامات مقتضی را علیه ارگان های ورزشی ، تیم ها و افراد ورزشکاری که در فعالیت های ورزشی کشوری که آپارتاید را اعمال می کند یا با تیم هایی که نماینده کشورهایی هستند که در آنها آپارتاید اعمال می شود، شرکت می جویند به کار خواهد بست که به ویژه شامل اقدامات زیر خواهد بود:
الف - مخالفت با دادن کمک مالی یا کمک های دیگر به هر منظور به چنین ارگانهای ورزشی ، تیم ها یا افراد ورزشکار.
ب - محدود کردن امکان استفاده این ارگان های ورزشی ، تیم ها یا افراد ورزشکار از تسهیلات ورزشی ملی .
ج - عدم تنفیذ کلیه قراردادهای ورزشی مربوط به فعالیت های ورزشی در کشوری که آپارتاید را اعمال می کند یا با تیم ها یا افراد ورزشکاری که بر مبنای آپارتاید انتخاب شده اند.
د - امتناع از اعطا و همچنین پس گرفتن نشان ها و جوایز ملی ورزشی متعلق به این گونه تیم ها یا افراد ورزشکار.
ه - عدم برگزاری مراسم رسمی به افتخار این گونه تیم ها یا افراد ورزشکار.
ماده 7 - کشورهای عضو از دادن روادید و یا اجازه ورود به نمایندگان ارگان های ورزشی ، تیم ها و افراد ورزشکار کشوری که آپارتاید را اعمال می کند، خودداری خواهند کرد.
ماده 8 - کشورهای عضو، کلیه اقدامات مقتضی را جهت تضمین اخراج کشوری که آپارتاید را اعمال می کند، از ارگان های ورزشی بین المللی و منطقه ای به کار خواهند برد.
ماده 9 - کشورهای عضو کلیه اقدامات مناسب را جهت جلوگیری از تحمیل مجازات های مالی یا غیره توسط ارگان های ورزشی بین المللی بر ارگان های وابسته ای که طبق قطعنامه های سازمان ملل یا مفاد کنوانسیون حاضر، یا روح اصل المپیک از شرکت در بازی های ورزشی با کشوری که اعمال کننده آپارتاید است خودداری می کنند، به کار خواهند بست .
ماده 10 -
1 - کشورهای عضو نهایت هم خود را در راه تحقق رعایت جهانی اصل المپیک مبنی بر عدم تبعیض و مفاد آپارتاید حاضر، به کار خواهند برد.
2 - بدین منظور، کشورهای عضو از ورود ورزشکارانی که به صورت اعضای تیم یا به طور انفرادی در مسابقات ورزشی آفریقای جنوبی شرکت می کنند یا قبلا شرکت جسته اند و همچنین از ورود نمایندگان ارگان های ورزشی ، اعضا تیم ها و افراد ورزشکاری که راسا از ارگان های ورزشی ، تیم ها و ورزشکارانی را که دعوت به عمل می آورند که رسما به عنوان نماینده کشوری که اعمال کننده آپارتاید است
عمل می نمایند و تحت پرچم آن کشور در مسابقات شرکت کنند، به کشور خود ممانعت به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو همچنین می توانند از ورود نمایندگان ارگان های ورزشی ، ورزشکاران به صورت اعضای تیم یا به طور انفرادی که با ارگانهای ورزشی ، تیم ها و ورزشکارانی که به نمایندگی یک کشور اعمال کننده آپارتاید و زیر پرچم آن کشور در بازیها شرکت می کنند، تماس های ورزشی خود را حفظ نموده اند، جلوگیری به عمل آورند. ممنوعیت ورود، نباید ناقض مقررات فدراسیون های ورزشی مربوطه که از امحا آپارتاید در ورزش
جانبداری می کنند، باشد و تنها در مورد شرکت در فعالیت های ورزشی اعمال خواهد گردید.
3 - کشورهای عضو به نمایندگان ملی خود در فدراسیون های بین المللی ورزشی توصیه خواهند کرد کلیه اقدامات عملی و ممکن را برای جلوگیری از شرکت ارگان های ورزشی ، تیم ها و ورزشکاران موضوع بند 2 فوق در مسابقات ورزشی بین المللی معمول دارند و از طریق نمایندگان خود در سازمان های بین المللی ورزشی ، تمام اقدامات ممکن را به عمل خواهند آورد تا:
الف - اخراج آفریقای جنوبی از کلیه فدراسیون هایی که هنوز در آنها عضویت دارد به طور حتم عملی گردد و همچنین از برقراری مجدد عضویت این کشور در هر یک از فدراسیون هایی که از آن ها اخراج شده ممانعت به عمل آید.
ب - در مواردی که فدراسیون های ملی مبادلات ورزشی با یک کشور اعمال کننده آپارتاید را به دیده اغماض می نگرند، این فدراسیون ها را مورد تحریم قرار داده و در صورت لزوم آنها را از سازمان بین المللی ورزشی مربوطه اخراج و نمایندگانشان را از شرکت در مسابقات بین المللی ورزشی محروم سازند.
4 - در موارد نقض آشکار مفاد کنوانسیون حاضر، کشورهای عضو هر گونه اقدامی را که مناسب بدانند، از جمله در موارد لزوم اقدام برای اخراج ارگان های مسئول مدیریت ورزش ملی ، فدراسیون های ملی ورزشی یا ورزشکاران کشورهای مربوطه از مسابقات بین المللی ورزشی ، معمول خواهند نمود.
5 - مفاد ماده حاضر که به طور خاص مربوط به آفریقای جنوبی است ، در صورت الغا نظام آپارتاید در آن کشور، دیگر اعمال نخواهد شد.
ماده 11 -
1 - کمیسیونی علیه "آپارتاید در ورزش " (که از این پس به نام "کمیسیون " خوانده می شود) مرکب از 15 عضو از افراد پای بند به اصول اخلاقی و متعهد به مبارزه علیه آپارتاید، دایر خواهد گردید. این عده با بذل توجه خاص به این که در اداره امور ورزشی مجرب باشند، توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود این کشورها با در نظر گرفتن عادلانه ترین نحوه توزیع جغرافیایی و نمایندگی سیستم های حقوقی اصلی ، انتخاب خواهند شد.
2 - اعضا کمیسیون از میان فهرست اشخاصی که توسط کشورهای عضو نامزد شده اند با رای مخفی انتخاب می شوند. هر کشور عضو می تواند یک نفر را از میان اتباع خود نامزد کند.
3 - انتخاب مقدماتی شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر برگزاری خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامه ای به عنوان کشورهای عضو از آنان دعوت می کند که کاندیدای خود را ظرف مدت 2 ماه معرفی نمایند.
دبیر کل فهرستی از اساسی این کاندیداها را به ترتیب الفبا و با قید اسامی کشورهای عضو که آنان را نامزد کرده اند، تهیه نموده و آن را به کشورهای عضو تسلیم می دارد.
4 - انتخابات اعضا کمیسیون در اجلاس کشورهای عضو که توسط دبیر کل در مقر سازمان ملل ترتیب می یابد صورت خواهد گرفت . در این اجلاس که دو سوم کشورهای عضو حد نصاب را تشکیل می دهند، افرادی که برای عضویت کمیسیون انتخاب می شوند، کاندیداهایی خواهند بود که بیشترین آرا و اکثریت مطلق آرا نمایندگان حاضر و رای دهنده کشورهای عضو را به خود اختصاص دهند.
5 - اعضا کمیسیون برای یک دوره چهارساله انتخاب می شوند. در هر حال دوره خدمت 9 تن از اعضا که در اولین انتخابات ، انتخاب شده اند در پایان دو سال خاتمه می یابد. بلافاصله پس از اولین انتخابات ، اسامی این 9 نفر توسط رییس کمیسیون از طریق قرعه تعیین می شود.
6 - به منظور جایگزینی پستهایی که به طور اتفاقی بلاتصدی می شوند، کشور عضوی که تبعه آن دیگر به عنوان عضو کمیسیون انجام وظیفه نمی کند، فرد دیگری از اتباع خود را منوط به موافقت کمیسیون تعیین خواهد نمود.
7 - کشورهای عضو در مورد تامین هزینه های اعضا کمیسیون مادامی که وظایف مربوط به کمیسیون را انجام می دهند مسئول خواهند بود.
ماده 12 -
1 - کشورهای عضو متعهد می شوند که گزارشی را پیرامون اقدامات قانونی ، قضایی ، اداری یا غیره که برای اجرای مفاد کنوانسیون حاضر اتخاذ نموده اند، ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن و پس از آن هر دو سال یک بار جهت بررسی کمیسیون به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نمایند. کمیسیون می تواند اطلاعات بیشتری را از کشورهای عضو درخواست نماید.
2 - کمیسیون سالانه گزارشی را در خصوص فعالیت های خود از طریق دبیر کل برای مجمع عمومی سازمان ملل ارسال خواهد داشت و می تواند بر اساس بررسی گزارش ها و اطلاعات واصله از کشورهای عضو، پیشنهادات و توصیه های کلی ارائه دهد. این یشنهادات و توصیه ها همراه با نظریات احتمالی کشورهای عضو ذینفع به مجمع مومی گزارش خواهد شد.
3 - کمیسیون به خصوص اجرای مفاد ماده 10 کنوانسیون حاضر را مورد بررسی رار خواهد داد و در مورد اقداماتی که باید انجام شود توصیه هایی به عمل واهد آورد.
4 - اجلاس با شرکت کشورهای عضو جهت بررسی اقدامات بیشتر در رابطه با اجرای فاد ماده 10 کنوانسیون حاضر توسط دبیر کل بنا به درخواست اکثریت این شورها برپا خواهد شد. در موارد نقض آشکار مفاد کنوانسیون حاضر، بنا به رخواست کمیسیون اجلاسی با شرکت کشورهای عضو توسط دبیر کل تشکیل خواهد ردید.
ماده 13 -
1 - هر یک از کشورهای عضو می توانند در هر زمان اعلام نمایند که کمیسیون را رای دریافت و بررسی شکایاتی که در مورد نقض مفاد کنوانسیون حاضر از طرف شورهای عضوی که آنها نیز چنین اعلامیه ای را تسلیم نموده اند، تسلیم ی گردد، واجد صلاحیت می دانند.
کمیسیون می تواند نسبت به انجام اقدامات مقتضی در رابطه با موارد نقض تخاذ تصمیم نماید.
2 - کشورهای عضوی که طبق بند 1 ماده حاضر علیه آنها شکایتی صورت گرفته حق خواهند بود که توسط نماینده خود در جریان کار کمیسیون شرکت داشته اشند.
ماده 14 -
1 - کمیسیون حداقل سالی یک بار جلسه خواهد داشت .
2 - کمیسیون آیین نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد.
3 - اعضا دبیرخانه کمیسیون توسط دبیر کل سازمان ملل تامین خواهند شد.
4 - جلسات کمیسیون به طور معمول در مقر سازمان ملل برگزار خواهد گردید.
5 - دبیر کل سازمان ملل اولین اجلاس کمیسیون را تشکیل خواهد داد.
ماده 15 - دبیر کل سازمان ملل مرجع نگهدارنده کنوانسیون حاضر خواهد بود.
ماده 16 - 1 - کنوانسیون حاضر تا زمان لازم الاجرا شدن ، در مقر سازمان ملل رای امضای کلیه کشورها مفتوح خواهد بود.
2 - کنوانسیون حاضر موکول به تصویب ، پذیرش یا قبول از طرف کشورهای عضوی ه آن را امضا کرده اند، خواهد بود.
ماده 17 - کنوانسیون حاضر برای الحاق کلیه کشورها مفتوح خواهد بود.
ماده 18 -
1 - کنوانسیون حاضر در سیزدهمین روز پس از تاریخ تودیع بیست و هفتمین سند صویب ، پذیرش ، قبول یا الحاق ، نزد دبیر کل سازمان ملل ، لازم الاجرا خواهد ردید.
2 - برای هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر، آن را مورد صویب ، پذیرش ، یا قبول قرار داده یا بدان ملحق شود، کنوانسیون در روز ی ام پس از تاریخ تودیع سند مربوطه لازم الاجرا خواهد گردید.
ماده 19 - هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای کنوانسیون حاضر ین کشورهای عضو که از طریق گفتگو حل و فصل نگردد، بنا به درخواست و با وافقت دو جانبه کشورهای عضو طرف دعوا، به دیوان بین المللی دادگستری رجاع خواهد شد، مگر آن که کشورهای عضو طرف اختلاف به نحو دیگر توافق گرده اشند.
ماده 20 -
1 - هر یک از کشورهای عضو می توانند اصلاحیه یا تجدید نظری را در مورد نوانسیون حاضر پیشنهاد و آن را نزد مرجع نگهدارنده تودیع نمایند. پس از ن دبیر کل سازمان ملل اصلاحیه یا تجدید نظر پیشنهادی را برای کشورهای عضو رسال و درخواست می نماید که آنها نظر خود را در مورد آن که آیا با تشکیل نفرانسی از کشورهای عضو جهت بررسی و رای گیری در مورد پیشنهاد مذکور وافق هستند یا خیر، به وی اعلام نمایند. در صورتی که حداقل یک سوم شورهای عضو با تشکیل چنین کنفرانسی موافقت نمایند. دبیر کل کنفرانس زبور را تحت نظارت سازمان ملل تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه یا تجدید نظری ه توسط اکثریت کشورهای عضو حاضر و رای دهنده در کنفرانس مورد قبول واقع
گردد، جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم خواهد شد.
2 - اصلاحیه ها یا تجدید نظرها پس از آن توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و و سوم اکثریت کشورهای عضو مطابق با روشهای قانون اساسی خود، آن را قبول ردند، لازم الاجرا خواهد گردید.
3 - وقتی اصلاحیه ها یا تجدید نظرها لازم الاجرا شد، کشورهای عضوی که آنها را ذیرفته اند، ملزم به اجرای آنها خواهند بود و حال آن که در مورد کشورهای ضو دیگر کماکان مفاد کنوانسیون حاضر و هر اصلاحیه یا تجدید نظر قبلی که ذیرفته اند لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 21 - هر کشور عضو می تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به عنوان مرجع گهدارنده از کنوانسیون حاضر کناره گیری کند. این کناره گیری یک سال پس از اریخ دریافت اطلاعیه ، توسط مرجع نگهدارنده ، عملی خواهد شد.
ماده 22 - کنوانسیون حاضر به زبان های عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسه ، روسی اسپانیایی که کلیه این متون دارای اعتبار یکسان می باشند، منعقد شده ست .
نیویورک - 10 دسامبر 1985
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید ر ورزش در جلسه روز سه شنبه هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس ورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/7/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده ست .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :