جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 5/3/1352 و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین مستخدمین موسسات و شرکت های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص می باشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و موسساتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداری ها و بانک ها و موسسات بیمه و به طور کلی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات و شرکت های تابعه یا وابسته به موسسات فوق الذکر که همسر آنان به ماموریت خارج از کشور اعزام می شوند، می توانند بدون رعایت محدودیت زمانی تا پایان مدت ماموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام کننده مامور و تعیین مدت ماموریت مستخدم ، به عمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/9/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1366/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :