جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود به پیشنهاد هر یک از وزرا و روسای سازمانهای مستقل دولتی (سازمان برنامه و بودجه ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان تربیت بدنی ، سازمان محیط زیست ، سازمان انرژی اتمی ) که بر اساس قانون موظف به شرکت در شوراها، شوراهای عالی و مجامع می باشند یکی از معاونان آنها را برای حضور در شورا، شورای عالی و مجمع مشخص ، تعیین نماید.
معاون تعیین شده موظف است شخصا در جلسات شرکت نماید و نمی تواند شخص دیگری را به جای خود تعیین کند.
تبصره 1 - شوراها و شوراهای عالی و مجامعی که ریاست آنها را رییس جمهور یا معاون اول به عهده دارند از این حکم مستثنی می باشند.
تبصره 2 - وزرایی که به موجب قانون ریاست مجمع یا شورایی را به عهده دارند موظفند شخصا در آن مجمع یا شورا شرکت نمایند.
تبصره 3 - با لحاظ نمودن اصل 138 قانون اساسی در مواردی که شوراها و مجامع موضوع این قانون موظف به تصویب آیین نامه می باشند، معاون تعیین شده در اجرای این قانون نمی تواند به جای وزیر تصمیم لازم اتخاذ نماید و صرفا رای وزرای مربوطه در این گونه موارد ملاک عمل خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یک شنبه هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/8/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :