جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


موضوع استفسار
------
آیا منظور از بند د تبصره 17 قانون بودجه سال 1373 کل کشور برای دولت الزام و تکلیف است یا خیر؟
نظر مجلس
------
ماده واحده - اجرای بند د تبصره 17 قانون بودجه سال 1373 کل کشور برای دولت الزام آور نمی باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/8/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :