جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


ماده 1 - تبصره های 1 و 3 ماده 4 به شرح زیر اصلاح می گردد.
تبصره 1 - تاسیس اتاق در شهرستان ها منوط به داشتن حداقل 50 عضو می باشد.
تبصره 3 - نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستان ها منوط به تصویب هیات رئیسه اتاق ایران است .
ماده 2- بندهای ب ، ه ، ح و ی ماده 5 قانون به شرح زیر اصلاح و چهار بند به عنوان بندهای ک ، ل ، م و ن به آن الحاق می گردد:
ب - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه .
ه - تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانس های مربوط به فعالیت های بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی اتاق در چهارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران .
ح - تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ی - صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تشکیل مدارک صدور کارت بازرگانی .
ک - تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی صنعتی ، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط.
ل - دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور.
م - تهیه ، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی به عهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی .
ن - تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین بازرگانی و امور خارجه .
ماده 3 - بند د ماده 6 حذف می گردد.
ماده 4- ماده 8 قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 8- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود: وزرا بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی ، صنایع ، معادن و فلزات و کشاورزی و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران . ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد.
ماده 5- ماده 11 به شرح زیر اصلاح می گردد:
هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می شود.
تبصره 1 - در اولین جلسه ، هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.
تبصره 2 - هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر 100 عضو یک نفر نماینده خواهد داشت .
تبصره 3 - از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود.
تبصره 4 - عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است .
ماده 6 - ماده 12 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 12 - تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران 60 نفر می باشد که به ترتیب ذیل برای مدت 4سال انتخاب می شوند:
20 نفر به انتصاب وزرا با ترکیب 10 نفر از وزارت بازرگانی ، 8 نفر از وزارت صنایع ، و 2 نفر از وزارت معادن و فلزات .
40 نفر از بین اعضا، اتاق تهران با ترکیب 20 نفر از بخش بازرگانان ، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن .
ماده 7 - ماده 13 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 13 - تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهرستان ها 15 نفر می باشد که 6 نفر از بخش بازرگانی ، 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن اتاق مربوطه برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.
تبصره - در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش ، از داوطلبان موجود بخش های دیگر انتخاب می شوند.
ماده 8 - (الحاقی ) - ماده زیر به عنوان ماده 14 به قانون الحاق می گردد:
ماده 14 - عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.
ماده 9 - ماده 14 به ماده 15 تغییر و به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 15 - انتخابات هر یک از اتاق ها در یک روز انجام می شود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می پذیرد.
تبصره 1 - اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند.
تبصره 2 - برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان ها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و 4 نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل می گردد.
این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستان ها هیاتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جرائد کثیرالانتشار تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاق های مربوطه خواهد رسانید.
ماده 10 - ماده 15 و 16 حذف می گردد.
ماده 11 - ماده 17 به ماده 16 و ماده 18 به ماده 17 تبدیل و به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 17 - اعضا هیات رئیسه اتاق ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستان ها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.
ماده 12 - ماده 19 حذف می گردد.
ماده 13 - ماده زیر به عنوان ماده 18 به قانون الحاق می گردد:
ماده 18 به منظور اداره امور اجرائی اتاق بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه ، رئیس اتاق یک نفر را به عنوان دبیر کل به هیات رئیسه پیشنهاد می نماید، که پس از تصویب هیات رئیسه ، زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید.
تبصره - تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات رئیسه خواهد بود.
ماده 14- بندهای "ه -" و "و" ماده 20 حذف و بقیه آن به ماده 19 تبدیل می گردد.
ماده 15 - مواد 22، 23، 24 و 25 حذف می گردد.
ماده 16 - ماده 26 به ماده 20 تبدیل و به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 20 - درآمد اتاق ایران از محل های زیر تامین خواهد شد:
الف - حق عضویت سالانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات رئیسه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید.
ب - از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی .
ماده 17 - مواد 27، 28، 29 و 30 به ترتیب به مواد 21، 22، 23 و 24 تبدیل و ماده 31 حذف می گردد.
ماده 18 - ماده 32 به ماده 25 تبدیل و به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 25 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاق ها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت .
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده در جلسه روز سه شنبه پانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/9/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/09/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :