جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


ماده واحده - به موجب این قانون تبصره 8 قانون تربیت بهداشت کار دهان و دندان مصوب 23/1/1360 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عناوین تبصره های 10 و 11 به قانون مذکور الحاق می گردد.
تبصره 8 اصلاحی - افراد مذکور در این قانون می توانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که همه ساله توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت می کنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت . هزینه های مورد نیاز برگزاری آزمون های اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ می گردد تامین خواهد شد.
تبصره 10 الحاقی - افراد مذکور در این قانون در صورتی که نخواهند در رشته دندانپزشکی ادامه خدمت یا تحصیل دهند می توانند در رشته ناپیوسته کارشناسی بهداشت عمومی طبق ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ادامه تحصیل دهند.
تبصره 11 الحاقی - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می تواند از افراد مذکور در این قانون به شرط این که شش سال خدمت خود را در روستاها گذرانده باشند و هیچ یک از مراکز بهداشتی ، درمانی ، روستائی آن شهرستان فاقد بهداشت کار دهان و دندان یا دندانپزشک نباشد در مراکز بهداشتی درمانی شهری مورد نیاز استفاده کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح و الحاق سه تبصره ) در جلسه روز چهارشنبه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/9/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :