جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 الحاق می شود و عنوان تبصره فعلی آن به تبصره 1 تغییر می یابد.
تبصره 2 - در مواردی که موسس مرکز و موسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسوول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی نمایند.
به وراث متوفی مدت دو سال مهلت داده می شود فرد یا افرادی از بین خود یا دیگران که واجد شرایط مندرج در این قانون باشند را به عنوان موسس به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/9/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :